U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geloven, Een Geschenk

We springen in dit hoofdstuk over het evangelie aangaande de Zoon van God bovenop een onderwerp dat we in hoofdstuk 8 al enigszins hebben aangetipt en dat door veel gelovigen als erg riskant wordt ervaren, namelijk ons geloof.

Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Voorwaardelijk/Onvoorwaardelijk - Riskant
Iedereen lijkt dit onderwerp van “geloven” wel erg riskant te vinden.
Zij, die altijd strijden voor de noodzaak om zelf een keuze te maken vinden het riskant omdat Gods Woord de redding onvoorwaardelijk voorstelt.
Zij die altijd strijden voor de onvoorwaardelijke boodschap van Gods genade vinden het riskant omdat Gods Woord zo duidelijk over “geloven” en “niet geloven” spreekt.
We gaan een Bijbelgedeelte bekijken waar beide groepen van griezelen om dat in zijn geheel te lezen juist vanwege dat riskante.

Gelovigen worden gered
Het blijde nieuws van God is een krachtbron voor iedereen, maar dan wel iedereen die gelooft. Het is opvallend dat als we die hele bups Bijbelteksten geloven die erover spreken dat uiteindelijk iedereen met God verzoend zal zijn, je altijd het weerwoord krijgt dat die redding alleen voor de gelovigen is. En die mensen hebben volkomen gelijk. Laten we eens kijken naar wat overbekende teksten.
Johannes 3: 15-16 Iedereen die in Hem (Christus Jezus) gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het leven van de aioon. Want God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het leven van de aioon heeft.
Johannes 3: 18 Wie in Hem (Christus Jezus) gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Nou daar kom je toch zeker niet onderuit? Alleen gelovigen worden gered!

Iedereen wordt gered
Johannes 3: 17 God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden.
De hele wereld, de hele mensheid wordt door God gered. Dit plan legt God in Zijn Woord open en klaar hier neer, juist binnen die tekstplaatsen, die zo duidelijk over geloven spreken. Johannes 3: 15-18 is dus volkomen waar, maar staat dus wel geheel binnen het plan van God, zoals die neergelegd is in Johannes 3: 17. Daar kom je toch zeker niet onderuit? Iedereen wordt gered!

Gods Woord wegstrepen?
Wat we helaas heel veel tegenkomen is dat degene die Johannes 3: 17 omarmt, dat zij de Bijbelteksten eromheen wegstrepen. Er staat in vers 17 ronduit dat God de wereld door Zijn Zoon redt, dus strepen we die schijnbaar voorwaardelijke teksten erom heen weg. Bij die andere groep, die Romeinen 3: 15-18 met uitzondering van vers 17 omarmen, zien we dat vers 17 als Gods Woord weggestreept wordt. Mensen moeten wel geloven en dan natuurlijk nog ingevuld volgens hun eigen normen, dus men moet een keuze voor Jezus gemaakt hebben of men moet de kerkleer onderschreven hebben of nog een andere variatie.

Gods Woord is de enige autoriteit
God leren kennen begint met het accepteren van het gezag van Zijn Woord. We leren dan dus steeds meer door Schrift met Schrift te vergelijken. We zullen steeds armer worden door Schrift tegen Schrift weg te strepen (Bijbelkritiek heet dat eigenlijk officieel). Zelfs als we het niet begrijpen, dan nog blijft elke Schriftplaats staan.
2 Timotheüs 3:16 De hele Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,
De hele Schrift, dus zowel vers 15, 16 & 18 als vers 17.

Wat is dan geloof?
Het blijde nieuws is een kracht van God tot in de redding voor ieder. Die geweldige boodschap is voor iedereen, maar hoe geniet je ervan? Waar jij je vertrouwen stelt op Zijn één worden met jou op het kruis. Waar jij erkent dat je met Christus gestorven bent. Waar jij jezelf ziet als met Christus opgewekt. Waar jij leeft vanuit de wetenschap dat de opgestane en verheerlijkte Heer nu jouw leven is. Nee, dit heeft niks met een inspanning van jou te maken. Het is voor waar houden wat jouw echte werkelijkheid in Christus is. Alles is reeds door Christus tot stand gebracht, zelfs als je het niet gelooft (er niet mee rekent). Maar als je er wel mee rekent (oftewel het wel gelooft), dan geniet je er ook van. Geloof is het werk van Gods Geest die ons wakker maakt voor deze werkelijkheid. Hierdoor wordt het voldongen feit van dit volbrachte werk ook onderdeel van onze ervaring.

Een favoriet verhaaltje van mij
Ik heb als evangelist enorm vaak het volgende verhaal van de koorddanser over de Niagara Watervallen verteld. Ik paste dat graag toe op het volgend Bijbelgedeelte.
Johannes 2: 23-24 Terwijl Jezus in Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in Zijn naam, doordat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende.
Ze geloofden, maar Jezus vertrouwde dat niet.

De Niagara Watervallen
Die koorddanser had een touw over de Niagara Watervallen gespannen van de ene rotspunt naar de andere. Een grote massa mensen was op dit evenement afgekomen als bijen op de honing. Je kon vanaf het beginpunt van het touw niet helemaal kijken tot het eindpunt. Te midden van het gespannen toekijkende publiek begon de koorddanser zijn weg, stap voor stap, over het lange koord. Na enige tijd verdween hij aan de overkant. Het was uitsluitend aan het gejuich dat daar weerklonk te horen dat hij de overkant bereikt had. Na verloop van tijd kwam de koorddanser weer in zicht, terug op weg naar het beginpunt. Toen de koorddanser zijn laatste stap van het touw af weer op vaste bodem zette, brak het gejuich los.

Een kruiwagen over het koord
Nu riep de koorddanser tot het publiek: ‘Wie van jullie gelooft dat ik met een kruiwagen over dit touw heen en weer kan lopen?’ Dolenthousiast riep het publiek: ‘Dat geloven we! Dat geloven we!’ Kijk, daar heb je dat geloof van al die mensen in Jeruzalem, die enthousiast waren over de tekenen. De koorddanser ging ook inderdaad met een kruiwagen voor zijn buik op weg naar de overkant over het touw. Je kan je voorstellen dat toen hij na enige tijd weer zichtbaar werd in de verte en weer terug op de rots zijn kruiwagen neerzette en er ook zelf weer bij kwam staan, dat het enthousiasme toen geen grenzen meer kende.

Iemand in de kruiwagen
Hij zette zijn kruiwagen weer gereed om over het touw te gaan en richtte zich weer tot het publiek: ‘Wie van jullie gelooft dat ik met iemand in deze kruiwagen naar de overkant en terug kan wandelen?’ Er was geen houwen meer aan. Iedereen stond te springen en op het hardst te schreeuwen: ‘Dat geloven we! Dat geloven we!’ Nog steeds datzelfde geloof uit Johannes 2. ‘Okay!’, zegt de koorddanser en wijst iemand aan: ‘Stap maar in’. Die man stapte in en geloofde naar de overkant.

Zet die stap!
Dit voorbeeld gaf ik altijd en riep de mensen daarmee op de stap nu te nemen en in het volbrachte werk van Christus Jezus te stappen door te zeggen: ‘Ja Heer, ik neem U nu aan als mijn Redder’. Ik stelde het al die jaren vele malen zo voor dat als jezelf die stap nam, je ook daadwerkelijk gered zou zijn.

Waar gaat dit voorbeeld mank?
Romeinen 3: 10 Niemand is rechtvaardig,
Maar die zou wel een rechtvaardige stap kunnen nemen?
Romeinen 3: 11 er is niemand, die verstandig is,
Maar die zou wel een verstandige stap kunnen nemen?
Romeinen 3: 11 er is niemand, die God ernstig zoekt;
Maar die zou wel de juiste stap weten te vinden?
Romeinen 3: 12 allen zijn afgeweken,
Maar die zou zelf de juiste weg weer opgaan?
Romeinen 3: 12 tezamen zijn zij onnut geworden;
Maar die zou hier toch iets nuttigs doen?
Romeinen 3: 12 er is niemand, die doet wat goed is,
Maar een goede beslissing zit er nog wel in?
Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten,
Maar deze kleine daad van gehoorzaamheid kunnen we wel?

Hulpeloze mensheid
Het voorbeeld gaat mank omdat het in de werkelijkheid van het bestaan niet om een juichende massa gaat, die zelf van alles en nog wat kan. Op die rotspunt, waar de koorddanser begint, ligt als het ware de hele mensheid hulpeloos en onmachtig op de grond. De koorddanser pakt de eerste, die vanwege de volkomen onmacht zich van niets bewust is. Hij legt hem in de kruiwagen en brengt hem naar de overkant. Daar tilt hij hem op veilige bodem en schudt hem tot leven. ‘Kijk’, zegt de koorddanser en wijst terug, ‘Daar heb ik je van gered. Dat mag je nu geloven. En kijk nu naar jezelf.’ De man die nu gered is en leeft, kijkt naar zichzelf en kijkt naar de koorddanser. Hij kijkt nog eens naar zichzelf. Eén en dezelfde!

De werkelijkheid geloven
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
De koorddanser lacht. ‘Die werkelijkheid mag je nu ook geloven. Zo heeft Mijn geloof [van de koorddanser] jou naar de overkant gebracht’. Trouwens die onmacht om jezelf te redden, oftewel dat besloten zijn onder ongehoorzaamheid, dat had een reden.
Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

De koorddanser ontfermt zich over allen
De koorddanser gaat terug en één voor één redt hij al die onmachtigen, die daar als dood liggen. Hij ontfermt zich over allen. Zo zie je dat zo’n voorbeeld dat mank leek te lopen alleen maar rijker wordt als de ogen open gaan voor onbeperkte genade.

Welke bron heeft ons geloof?
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Het is het geloof van Christus Jezus zelf waar we nu uit leven. Geloof is niet een soort valuta waardoor we God kunnen betalen voor alles wat Hij ons geeft. Geloof is ook niet iets dat bepaalde zaken in beweging zet. We wachten nu niet meer op iets dat zou moeten gebeuren. We mogen nu zien op wat onze liefdevolle Vader volbrengt in Zijn geliefde Zoon. Van voor de grondlegging van de wereld had Hij dit al in Zijn planning staan en nu voert Hij het uit in jou en mij. Dat is Zijn geloof waar wij nu in mogen rusten. Hij gelooft Zijn geloof in mij! Nou mensen, dat is meer dan zat! Wat een geschenk is dat geloof!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende