U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gerechtigheid Gods als de opbouwende kracht

Paulus somt in de eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief de verschillende groepen in de samenleving op. Eerst krijg je de door en door zondige mens. Daarna komt die moreel hoogstaande mens, waar je toch respect voor dient te hebben? Je mag toch verwachten dat die net een treetje hoger staan? Nee, Paulus tekent dat zij feitelijk op hetzelfde niveau staan. Dan komen die Bijbeldragers, de derde groep. Ook daar blijft niets van al hun goede inspanningen over als het belicht wordt door het evangelie van de Zoon, die kracht van God. Alle inspanningen van de mens hebben totaal geen zin, het is volkomen nutteloos als we voor God staan. Hoe zit dat dan? Waar komt dat door?

De Mens Schiet Tekort
Romeinen 3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Ieder derft, oftewel komt tekort aan, de heerlijkheid van God. Er is dus helemaal geen enkel onderscheid. Wij maken in onze maatschappij wel dit soort onderscheiden, maar voor God staan we allemaal op hetzelfde niveau. We komen tekort aan de heerlijkheid of de eer van God. God zoekt in jouw en mijn leven Zijn eer en dan blijkt dat we er allemaal aan tekort komen. Als we in de Romeinenbrief eenmaal op dat punt zijn aangeland komt er die andere kant van die kracht van God in het evangelie van Gods Zoon naar voren.
Romeinen 3: 21 – 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat doordringt tot in alle mensen, en nu al komt over allen die geloven; want er is geen onderscheid.

De Gerechtigheid Van God
Plotseling weerklinkt deze uitdrukking hier tussen alles betreffende het evangelie van Gods Zoon. Het lijkt alsof iedereen hier wel een doodgriezelige voorstelling van heeft. Hoor jij ook bij die grote ontelbare schare die huiveren en rillen bij de bovenstaande uitdrukking: Gods gerechtigheid?

Welke voorstelling heb jij bij Gods gerechtigheid?
Je ziet de sadistisch hulpjes van de kosmische Rechter van het hele Universum al de martelwerktuigen klaarzetten. Handenwringend staat de Rechter zelf zich al te verkneukelen in Zijn goddelijke rechtszaal. Hij zet zich neer op de rechterstoel met de voorzittershamer al in de aanslag. Eén kreet staat al als gegrift in zijn hele denken:
S C H U L D I G !!!!!!!

Staat Gods gerechtigheid garant voor het allergrootste onrecht dat ooit over deze wereld zal worden uitgestort? Ik verklap maar gelijk dat wat het Woord van God betreft het antwoord hierop een definitief “NEE!!!!” is. Maar het is een “JA” volgens de officiële christelijke geloofsbelijdenis. Mensen die nog nooit van de Heer gehoord hebben en dus nooit een beslissing voor de Heer genomen hebben zullen tot in alle toekomende tijdperken (volgens die kerkleer) door God gemarteld worden vanwege hun ongeloof.

Gods gerechtigheid.
In de christenheid een afgrijselijk iets waar men maar liever niet over nadenkt. Wij hebben zelf tientallen jaren in Gouda gewoond, een bolwerk van christelijke orthodoxie. Mensen die wij herkenden als echte oprechte gelovigen beleden daar nog dagelijks brandhout voor de hel te zijn vanwege deze gerechtigheid van God.

Tussen haakjes zeg ik nog maar eventjes dat die hel een uit de duim gezogen fictie van de kerk is, waar geen enkele Bijbelse grond voor is aan te dragen. Toch is voor het orthodoxe christendom die verzonnen plaats hun uiteindelijke eindbestemming juist dankzij deze leer over de gerechtigheid van God.

God is zo rechtvaardig! Hij kan geen zonde door de vingers zien! Geen enkele. Ieder heeft wel iets, dus de hel is een rechtvaardig verdiende eindbestemming.” De logica van christelijke orthodoxie.

Veel atheïsten daar in Gouda waren ooit zulke orthodoxe christenen. Terecht hebben ze afstand genomen van deze gruwelijke god. Met evangelisatie ben ik velen van hen tegengekomen. Ze staan niet open voor het evangelie. Wie kan dat hen kwalijk nemen? Zou God het hen dan kwalijk nemen omdat zij niet met die afgod van het orthodoxe christendom konden leven?

Gods gerechtigheid.
We hebben lang genoeg stilgestaan bij de voorstelling van het orthodoxe wangedrocht. Nu gaan we naar de Bijbel. Gods gerechtigheid blijkt dan juist integendeel een aspect te zijn van Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!

Zacharia 7: 9 zo zegt Yahweh Zebaoth: spreekt gerechtigheid: bewijst elkaar liefde en barmhartigheid;
Hoe werkt gerechtigheid dus? Door liefde en barmhartigheid te bewijzen. Dat is toch wel heel simpel, nietwaar? In het algemeen openbaart gerechtigheid zich in liefde en barmhartigheid. 'Ja', zegt men dan, 'maar hier staat niet dat dit de gerechtigheid van God is!'

Jesaja 30: 18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van gerechtigheid; volmaakt gelukkig zijn allen die op Hem wachten.
Hier hebben we Gods gerechtigheid, oftewel de gerechtigheid van Yahweh. Hoe openbaart die gerechtigheid van God zich nu? God heeft doorlopend een intens verlangen om maar Zijn genade te bewijzen. Daarom staat Hij op en ontfermt Hij Zich.

In de orthodoxie wacht men op de Heer omdat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daarbij heeft men dan dat plaatje van een gruwelijke martelgang voor de overgrote meerderheid. Deze tekst eindigt ook met mensen die op Hem wachten. Die worden volmaakt gelukkig genoemd. Waarom? Omdat Gods gerechtigheid zich uit in overvloeiende genade en in ontferming.

Gods gerechtigheid komt openbaar in de vergeving van de zonden.
Gods gerechtigheid komt openbaar in dat Hij ons rechtvaardig verklaard.
Gods gerechtigheid komt openbaar in Christus als het nieuwe leven in ons.
Gods gerechtigheid komt openbaar in Zijn heilig leven door ons heen.
Gods gerechtigheid komt openbaar doordat Hij komt met lof voor iedereen, echt iedereen!
1 Corinthe 4:5 De Heer komt, …… dan zal aan elk Zijn lof geworden van God.

De Gerechtigheid Van God Komt Openbaar
Romeinen 3: 21 – 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat doordringt tot in alle mensen, en nu al komt over allen die geloven; want er is geen onderscheid.

Gods gerechtigheid is onze solide basis
De vergeving is gegrond op Zijn rechtvaardigheid, Zijn gerechtigheid. Dat is grandioos! Dat betekent voor de gelovige van nu dat hij/zij nu al de rijke positie in Christus mag genieten, die door Christus zelf verworven is. Daar is God rechtvaardig in. Natuurlijk is het ook Zijn liefde die Hem dreef. Maar wanneer hier alleen maar gestaan had dat Gods liefde openbaar is gekomen dan hadden we niet die solide basis gehad. God heeft hierin Zijn rechtvaardigheid bewezen. We kunnen nu dus zonder meer stellen dat God zelfs onrechtvaardig zou zijn als Hij ons nu nog in Adam zou zien. Het was namelijk het geloof van Jezus Christus zelf dat die gerechtigheid van God openbaar gemaakt heeft. We zijn helemaal één gemaakt met Christus op het kruis van Golgotha. Dat is het heerlijke van het werk (het geloof) van de Heer.

Veel En Veel Meer
Daarna tekent Paulus nog diverse voorbeelden uit het leven van Abraham en David dat de vergeving totaal vaststaat op grond van het werk van de Heer Jezus. Die prachtige voorbeelden monden uit in hoofdstuk vijf waar Paulus, als het ware, het liedje ‘Overvloeiend’ gaat zingen. Ja, vergeving is slechts de start. Er is echt veel en veel meer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende