U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

We Zijn Verzoend

(Ik begin maar eventjes tussen haakjes om uit te leggen waarom ik telkens over de (on)gerechtigheid van de mensen in Adam schrijf. Ik noem het dus niet ronduit ongerechtigheid, maar ik laat ruimte voor de positieve interpretatie die wij als mensen nu eenmaal hebben over ons eigen oordeel. Wij vinden wat we doen juist vaak heel rechtvaardig en vaak meten we zelfs God daaraan af. In Romeinen 1 t/m 3 tekent Paulus dan ook die (on)gerechtigheid van ons mensen in diverse gradaties. Vandaar die aparte manier van schrijven over de (on)gerechtigheid van de mens in Adam.)

Zoals de (on)gerechtigheid van de mensen in Adam reikte tot in alle mensen, zo reikt nu ook de gerechtigheid van God tot in precies diezelfde alle mensen geeft Paulus aan in Romeinen 3: 22-24. Dan opent Paulus de heerlijke boodschap van Gods verzoening in het volgende vers.

De Zoon: Gods Verzoenmiddel
Romeinen 3: 25 Hem [Christus Jezus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel
Op de Grote Verzoendag werd het bloed gesprengd op het verzoendeksel. Dat was de deksel van de ark van het verbond. Eigenlijk was dat een kist die in het Heilige der Heilige stond. In die kist lag de wet. Op die kist lag een gouden deksel. Dat was echt artistiek beeldhouwwerk.

Het Verzoendeksel
Exodus 25: 17 – 21 Ook zullen jullie een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En jullie zullen twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zullen jullie ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak een cherub aan het ene einde en een cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zullen jullie de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de gezichten van de cherubs gericht zijn. Jullie zullen het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zullen jullie de getuigenis leggen, die Ik aan jullie geven zal.

Zonder verzoendeksel is het volle zicht op de (on)gerechtigheid van de mens in Adam.
Het verzoendeksel was één gedreven werk. Dat betekent dat ze uit één klomp goud zo’n perfecte deksel met daarop twee cherubs gehouwen hebben. Die cherubs stonden met hun beide gezichten naar elkaar toegebogen en keken naar beneden. Had dat deksel er niet tussen gelegen dan hadden ze zo op de wet gekeken. Wat toont die wet aan?
Romeinen 3:20 Op grond van werken van de wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden;
Galaten 2:16 De mens wordt niet gerechtvaardigd op grond van werken van de wet,
Galaten 2:21 Als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven.

Zonder het verzoendeksel enkel zonde
Als er geen verzoendeksel tussen had gezeten bij de ark van het verbond, dan hadden de cherubs het volle zicht op de (on)gerechtigheid van de mens gehad. Dan was er reden voor toorn geweest.
Romeinen 4:15 De wet werkt toorn, maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.
Romeinen 5:20 De wet is erbij gekomen, opdat de overtreding zou toenemen;
Galaten 3:19 Waartoe dient de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij er bijgevoegd,

Met het verzoendeksel zicht op de nieuwe mens
Zonder het verzoendeksel had de blik van de cherubs op zonde alleen gerust. Het enig zichtbare was dan de mens in Adam geweest. Op de Grote Verzoendag kwam de hogepriester om daar tussen die twee cherubs het bloed te sprengen. Het lam was geslacht. Het leven van dat lam, waar het bloed van spreekt, lag nu tussen de wet en de cherubs. Daar is de mensheid met Christus gestorven. Daar kwam de gerechtigheid van God openbaar. De cherubs zagen het offer. ‘Tetelestai’. ‘Het is volbracht’ getuigde daar tussen die twee cherubs.

Het Verzoendeksel Wijst Heen Naar De Verzoening Door Christus
Romeinen 3: 25 Hem [Christus Jezus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel
We kunnen niet zomaar uit de vertaling opmaken dat Paulus hier over dit verzoendeksel spreekt. Het woord dat hier vertaald is met ‘zoenmiddel’ is in het Grieks echter heel letterlijk ‘verzoendeksel’. Paulus wijst hier dus wel degelijk terug naar dit gebruik dat in de tempel plaats vond. Elke keer als daar verzoening tot stand werd gebracht wees dat dus al heen naar het werk dat de Heer zou komen doen op het kruis van Golgotha. Nu mogen wij dus weten dat verzoening tot stand is gebracht.

Wat Is Verzoening?
Je kan soms laaiende ruzie met iemand hebben. Dan kan je geluk hebben dat er iemand tussenbeide komt. Zo’n derde persoon waagt dan een verzoeningspoging. Dat houdt in dat hij het wil bewerken dat jullie weer tot elkaar komen. Bij een geslaagde poging ontstaat er weer vrede waar eerst vijandschap was. Dan kan je elkaar weer aankijken en de hand schudden. Als je elkaar dan omarmt en weer als vrienden de weg verder gaat is zo’n verzoeningspoging ook echt helemaal gelukt.

Wij Waren De Vijanden. God Was De Verzoener
Wij waren vijanden van God. We hadden het verknoeid. We waren in opstand tegen God. God heeft echt alles eraan gedaan om ons weer terug aan Zijn hart te krijgen. Ondanks onze rebellie is Christus de dood ingegaan. De verzoening is tot stand gebracht. Wat een heerlijke boodschap, die nu in onze handen is gelegd.

Het Bloed
Romeinen 3: 25 door het geloof, in zijn bloed,
Ik mag vertrouwen dat ik het leven heb ontvangen in de opgestane Heer. Dat is wat hier kortweg uitgedrukt wordt in die woorden ‘geloof in Zijn bloed’. Deze uitdrukking gaat in evangelische kring wel eens een heel eigen leven leiden. Dan kijkt men ertegenaan als een soort magische bezwering. In het verleden heb ik daarin ook wel een scheve schaats gereden. Dan wordt het een kreet: ‘Geloof in het bloed’.

Kracht In Het Bloed
Echt, bloed op zich stelt helemaal niks voor. Er is geen sprankje kracht in bloed, ook al zingen we dat van tijd tot tijd. Waar Paulus hier over spreekt is dat we ons vertrouwen stellen in het werk wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Als ik me bewust ben dat ik nieuw leven bezit in een opgestane Heer, dan is dat: “geloof in Zijn bloed”. Ik ben verzoend met God omdat Christus alles gedaan heeft. Het is genade alleen. Daar mag je in rusten. We hebben zekerheid van vergeving van al onze schuld op grond van genade alleen. Het is alles Zijn werk.

Alleen de Zoon
De Cherubs kijken naar beneden, naar het verzoendeksel en zien de Zoon. Zij zien de gerechtigheid van God, die de Zoon in jou en mij heeft bewerkt. Zij zien dus geen vijanden, maar vrienden van God. Zoals in Adam de (on)gerechtigheid van de mens reikte tot in de hele mensheid, zo reikt nu de gerechtigheid van God tot in die gehele mensheid. Prijst God! Wat een heerlijke boodschap aangaande de Zoon!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende