U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verkeerd En Juist Gebruik Van De Wet

Misbruik Van De Wet
Romeinen 3: 21 gerechtigheid Gods, waarvan de wet en de profeten getuigen,
Het volk Israël kon in de wet ontdekken dat God een Messias voor dit volk zou sturen. Ze konden daarin Gods plan van redding ontdekken, de bevrijding van hun zonden. Maar hoe zijn ze ermee omgegaan?
Ze hebben het trouwboekje, de wet, alleen maar misbruikt om zichzelf schouderklopjes te geven. Ze gebruikten het om zich te verheffen boven de anderen. Ze pochten op zichzelf en daarmee hadden ze de houding alsof ze hun Messias, hun Redder, helemaal niet meer nodig hadden. Ze hadden de wet misbruikt, terwijl God in Zijn trouwboekje al alle aandacht op de Persoon van de Heer Jezus gericht had.

Onze Omgang Met De Wet
Romeinen 3: 21 gerechtigheid Gods, waarvan de wet en de profeten getuigen,
Voor ons is het, evenals voor het volk Israël, de grote vraag hoe we met dit Woord van God omgaan. We kunnen heel vroom en godsdienstig met de Bijbel omgaan en toch niet genieten van het leven dat de Persoon van de Heer Jezus ons uit genade geven wil.

Spreken Over Een Dode Jezus
Je kan het een beetje ontdekken als je kijkt naar die twee mannen die van Jeruzalem naar Emmaus liepen. Dat waren volgelingen van de Heer Jezus. De Heer Jezus was gestorven. Deze mannen spraken daarover met elkaar.
Het is zonder meer goed om met elkaar over de Persoon van de Heer Jezus te spreken. Het is fijn als we met elkaar contact hebben over Zijn Persoon. Het is goed als Hij ons hart vervult. Waarover spraken zij?
Lukas 24: 19 – 20 Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben.
Dit was het onderwerp van hun gesprek. Een dode Jezus.

Start Van De Uitleg: De Wet
Dan komt de opgestane Heer Jezus zelf naast hen lopen en gaat Hij uitleggen wat er werkelijk gebeurd was. Waar begint Hij dan?
Lukas 24: 27 En Hij begon bij Mozes
De Heer Jezus begint Zijn uitleg bij de wet. Hij loopt al die boeken van Mozes door. ‘Kijk, de Messias moest dit alles lijden. Hij moest dit lijden ondergaan. Hij moest dit werk komen doen om redding tot stand te brengen.’

Depri Door Het Spreken Over Een Dode Jezus
Zo liepen die twee mannen, de Emmausgangers, met de Heer naast zich die hen uitleg gaf en ze hadden het niet door dat Hij het was. Waarom hadden ze het niet door? Ze waren veel te bedroeft. Ze zaten zo in de put!
We kunnen met elkaar spreken over de Persoon van de Heer Jezus, over Zijn lijden en sterven zonder dat we bemoedigd worden. De Heer zelf wil dat die Bijbel gaat leven voor ons. Zo was Hij ook bij deze mannen en legde hen dat hele Oude Testament uit. Alles had betrekking op Hem, Zijn lijden, Zijn sterven.

Had Christus Uitleg Een Uitwerking?
Lukas 24: 32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?
Hun harten waren open gegaan en plotseling zagen ze dat die wet er niet was om hen allemaal regeltjes op te leggen, wat ze wel en wat ze niet mochten doen. Nee, nu zagen ze helder en duidelijk dat de wet gegeven was om hun op de Heer zelf te wijzen. Ik mag mijn vastigheid vinden in wie Hij voor mij is. Ik mag me bewust worden dat Zijn sterven mijn sterven is. Ik mag uit die wet ontdekken dat Hij dit voor mij gedaan heeft.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende