U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Is Volbracht

Geloof Van Jezus Christus
Romeinen 3: 21 – 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus,
Die gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus. In de NBG vertaling is het ten onrechte weergegeven als ‘geloof in Jezus Christus’. De oorzaak waardoor die gerechtigheid van God openbaar kon komen was door het geloof van Jezus Christus. Het gaat hier dus niet over mijn vertrouwen in de Persoon van de Heer Jezus. Het is dankzij het geloof van Jezus Christus dat die gerechtigheid openbaar kwam. Het was Zijn weg van afhankelijkheid aan de Vader, Zijn weg van vernedering naar dat kruis op Golgotha, Zijn opstanding en Zijn verheerlijking.

Gelukkig Niet Mijn Geloof
Als mijn geloof de basis zou zijn voor deze rechtvaardigheid van God dan had ik nog steeds geen solide basis voor mijn geloofsleven. Dan zou ik toch voortdurend in de strijd leven of ik wel voldoende geloof zou hebben? Als ik naar anderen kijk zie ik geloofshelden, maar ik ben wel heel erg armetierig in mijn geloofsvertrouwen. Ken je dat? Wat is het dan een geluk dat de basis die de Bijbel tekent voor de absolute zekerheid bij die gerechtigheid van God niet mijn geloof, maar Zijn geloof is.

Alles Is Volbracht
Hij is die weg gegaan. Hij heeft Zich volkomen toegewijd. Hij heeft het alles volbracht. Hij heeft alles gedaan om mij terug te brengen aan het hart van God.
De grondslag van mijn zekerheid dat ik door God gezien wordt als volmaakt rechtvaardig in Christus ligt puur alleen vast in het geloof van de Zoon zelf, in Zijn werk. Het is volbracht! Alles is betaald. Dat betekent die uitroep van de Heer Jezus op het kruis.

De Rekening Is Betaald
Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!
Als mensen een factuur ontvingen voor alle goederen die geleverd waren, dan kregen ze op die rekening een stempel als alles betaald was. Dan stond er in het Grieks ‘Tetelestai’ gestempeld op die factuur. Dat was precies wat de Heer Jezus uitriep toen Hij op het kruis hing. ‘Tetelestai’. Oftewel: Het is Volbracht. Het is betaald, oftewel: alle rekeningen, alle schulden zijn betaald.

Jazeker, de losprijs is betaald. Maar aan wie?
De Bijbel spreekt van een losprijs. Een prijs dus om los te kopen. De logische vraag is dan vanzelfsprekend: “Bij wie zaten we dan gevangen?” Betaalde de Heer Jezus nou aan God de schuld die mensen hadden? Of betaalde hij de prijs aan de macht die ons mensen gevangen hield?

De Bijbelse boodschap is dat we vrijgekocht zijn.
Lukas 4: 19 om aan gevangenen loslating te verkondigen.
Mattheus 20: 28 Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Efeze 1: 14 De Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot vrijkoping van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid.

Die losprijs is door Christus betaald voor echt iedereen.
1 Timotheus 2: 6 De mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
Het woord 'losprijs' (Grieks: “lutron”) wil zeggen: een prijs die betaald wordt om bijvoorbeeld slaven of gevangenen vrij te kopen. Een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt, zodat deze daarna geen eigenaar meer is.

Waren wij als mensen gevangen? Waren wij in slavernij?
Hebreeën 2:14.15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
De vraag is nu dan wie die macht van de dood had? Daar geeft Johannes in zijn brief antwoord op. Dat is de mensenmoordenaar vanaf het begin, de duivel.

Voor God vrijgekocht, niet: Van God
De mens, zoals hij is in Adam, is dus een slaaf. Maar waarom nou niet een losprijs aan God? Die gedachte zijn we namelijk vanuit het christendom mee bekend. Dat is de gedachte, die ikzelf ook behoorlijk lang meegezeuld heb, namelijk dat we met onze zonden schuldig staan tegenover een woedende God, die voor al die zonden van ons een losprijs eist. Nou let eens op hoe er in de Schrift over ons gekocht en betaald zijn geschreven wordt.
Openbaring 5:9 Zij zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt [hen] VOOR GOD GEKOCHT met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie;
Er staat beslist niet dat ze gekocht zijn “VAN” God, maar juist dat ze gekocht zijn “VOOR” God. Die mensen zijn dus van iemand anders losgekocht voor God. Zoals in Hebreeën 2 dus al stond is de losprijs aan satan betaald, de gevangenbewaarder.

Een menselijk soort gerechtigheid bij God?
Stel dat het zo zou zijn dat Gods gerechtigheid, zoals het in de meeste kerken eigenlijk telkens getekend wordt, elke schuld mij toerekent en dat daar voor betaald moet worden tot op de laatste cent, dan zou ik dus een onmogelijke schuld aan God hebben om te kunnen vereffenen en dan moet ik al die teksten over de losprijs aan satan even loslaten en dan kan de Heer Jezus mijn schuld als losprijs vereffenen bij God. Zo´n soort gerechtigheid van God is iets heel anders dan de gerechtigheid van God, zoals die in de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten getekend wordt, een gerechtigheid van God, die mij puur uit genade (onverdiend) aangemeten wordt. Nee, zo´n soort gerechtigheid heeft weer enorm veel weg van onze eigen, menselijke gerechtigheid in Adam.

Geen schuld toegerekend! Dat is nou vergeving!
Wat was nou zo kenmerkend aan die zogenaamde gerechtigheid? Dat was dat door God mijn schuld TOEGEREKEND MOET WORDEN en dat daarvoor betaald moet worden. Maar wat zegt Gods Woord?
2 Corinthe 5:19 God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, die hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, “DOOR HUN HUN OVERTREDINGEN NIET TOE TE REKENEN”, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Geen voldoen van een schuld, die wel toegerekend zou zijn
De vergeving is het kenmerk van Gods genade en vergeving staat buiten het voldoen van een schuld. Als er een schuld betaald is, dan is er geen sprake van genade, maar van een juridische procedure, waar het begrip “onverdiende gunst” echt nooit enige invloed op kan hebben. Mijn zonden zijn door God echt nooit toegerekend! Dat staat er zo expliciet. Daar kunnen we toch niet overheen lezen? Dat betekent niet dat ze bij een woedende God voldaan zijn, maar voor God juist helemaal buiten het plaatje vallen. Er is dus echt sprake van vergeving.

Voldaan aan satan
Het kruis is dus naast het bewijs van Gods liefde tevens het bewijs van Gods vergeving, oftewel het niet toerekenen van mijn schuld. De prijs is aan satan als gevangenbewaarder betaald. Dan de vraag: “Voelt die zich niet genept toen Christus na drie dagen opstond uit het graf?” Tja, als ze dat hadden geweten!!!
1 Corinthiërs 2:8 De wijsheid, die geen van de oversten van deze wereld gekend heeft; (want als zij haar gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben).

Vrij in Christus
Als de transactie gesloten is en de mensheid volkomen vrijgekocht is, dan kwam er bij zo´n vrijkoping altijd het stempel op de nota “Tetelestai”. Het is volbracht. Mensen, we zijn echt vrij gekocht. We zijn vrije mensen in Christus! We hoeven dus nooit meer de gevangenis in. We waren dan wel slaven van de zonde, maar we zijn nu met christus gestorven aan de zonde. Wij hebben niet de tijd uitgezeten, maar Christus heeft de losprijs voor ons betaald. Op de gevangenisdeur staat ‘Tetelestai’. Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God! Ik ben eindelijk vrij!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende