U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Voor Allen

Gods dynamiet heeft 2.000 jaar terug in het werk van Christus Jezus toegeslagen. Er is niets van jezelf in Adam over gebleven nu je in het licht van de heilige en rechtvaardige God staat. Er is een compleet nieuw Leven in Christus gekomen, de nieuwe dynamiek. Maar er blijven altijd ongelovige gelovigen, mensen die zich voorstaan op hun geloof, die ooit een beslissing voor de Heer hebben gemaakt en zich daarmee boven de rest voelen uitsteken, mensen die zich voorstaan op hun geloof, die alle opdrachten en eisen in de wet of in de woorden van Jezus of zelfs in de brieven van Paulus keurig netjes proberen op te volgen en daarmee neerkijken op de rest. Zij kijken op die rest en vragen zich af:

Waarom Grijpt God Niet In?
Romeinen 2: 3-4 Hé mens, ja jij die oordeelt over hen die zulke dingen doen, en hetzelfde doet, denk jij nou echt dat jij aan het oordeel van God ontkomt? Of veracht je de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en besef je niet, dat de goedertierenheid van God jou tot boetvaardigheid leidt?

Paulus vraagt dit aan die moreel zo hoogstaande mensen. Besef je niet dat de goedertierenheid van God je tot boetvaardigheid leidt? Begrijp je die genade dan niet? Nee, dat beseffen ze niet. Daar begrijpen ze niets van. God oefent Zijn oordeel niet uit. Hij grijpt niet in. Dat is Zijn genade. Maar heel vaak vragen we onszelf af: ‘Waarom grijpt God nu niet in? Als God er dan is, waarom doet Hij niets?’ De reden is Zijn goedertierenheid, Zijn lankmoedigheid, Zijn genade. De reden van die genade is Zijn verwachting dat deze mensen tot boetvaardigheid komen. Het is zelfs zo dat Gods goedertierenheid die mensen daar zelf toe zal leiden. Gods goedertierenheid gaat dat maken!

Genade Verachten
Maar er zijn mensen die spuwen op die goedertierenheid van God. Die kunnen Zijn genade niet luchten of zien. Zij zijn zo bijzonder goed, zo netjes. Zij hebben die genade niet nodig, denken zij. ‘Verachten jullie zo sterk’, vraagt Paulus, ‘Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid?’ Ja, ze moeten niets hebben van genade alleen. ‘Besef je dan niet dat die goedertierenheid van God je tot boetvaardigheid wil leiden?’ Dat is Gods doel met Zijn genade. Dat is ook de reden waarom God, als het ware, de Grote Verborgene is in alles wat deze maatschappij betreft. Het hele doen en laten lijkt aan Hem voorbij te gaan. Maar dat is Zijn lankmoedigheid, oftewel in hedendaags Nederlands: Zijn onuitputtelijk geduld.

Gods Genade Gaat Naar Allen Uit
God laat niet in één klap de bliksemen van Zijn oordeel flitsen. Nee, Hij staat nog steeds met Zijn armen wagenwijd open naar die man die in de goot ligt. Dat is de mens van Romeinen hoofdstuk 1. Hij staat ook met Zijn armen open naar die bankdirecteur die met zijn grote slee voor komt rijden. Ook staat Hij zo te wachten op die keurig nette kerkganger. Al die verschillende groepen uit Romeinen 1 t/m 3 komen met die overvloeiende rijkdommen van genade in aanraking.

De Vrome Kerkganger
De vrome mens komt in de volgende stap in de Romeinenbrief om de hoek kijken.
Romeinen 2: 17 – 20 Als jij je dan Jood laat noemen, steunt op de wet, je beroemt op God, Zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, omdat je onderricht in de wet geniet, en je overtuigd houdt, dat jij een leidsman van blinden bent, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, omdat jij in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid bezit,
Zullen we deze uitspraak nu eens voor de toepassing op onszelf wat dichterbij halen. Dan wordt het: ‘Als jij jezelf dan christen noemt, steunt op de Bijbel, je ervan overtuigd bent dat jij tenminste de levende God dien.’ Ja, je beschouwt al die andere godsdiensten achterlijk. Maar het christendom…. Vanuit je ivoren toren kijkt je hoogmoedig neer op alle anders denkenden. Maar je valt onder hetzelfde oordeel.

We Weten Het Allemaal Zo Goed
Hier waren het de joden. Zij namen in die tijd van het Nieuwe Verbond ook inderdaad een geestelijk vooraanstaande plaats in. Maar als we het even toepassen op onze tijd dan kennen wij dat ook wel degelijk. We beroemen ons op onze God van het christendom. We zijn ervan overtuigd dat wij Zijn wil kennen. We weten toch zeker precies hoe alles moet? ‘Zo wil God het en zo moet het volgens de Bijbel en dat mag echt niet’. Ja, Zijn wil kent. Dat denken we althans.

Ik hoop dat je niet afhaakt nu het allemaal zo persoonlijk wordt. De Bijbel speelt nou eenmaal in Romeinen 1 t/m 3 op de man, op jou en mij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende