U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Blijf Staan Op Je Plek

Evangelie Van Zijn Zoon 11

Blijf Staan Op Je Plek. God bekleedt Je

In onze serie over het evangelie betreffende Gods Zoon hebben we al de gerechtigheid van God voorbij zien komen, die het resultaat is van het geloof van Christus Jezus, ons geloof, dat we als geschenk van God ontvangen hebben is langsgekomen en dan hebben we ook nog gezien wat het geloofsvertrouwen concreet in ons dagelijks leven inhoudt. Vandaag denken we eens even na waarom God ons tekent als mensen, die vanwege het geloof nu simpelweg op hun eigen plekje blijven staan.

Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot in redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Wat zijn nou de gevolgen van het werk van Christus waar wij ons vertrouwen op mogen stellen? Nou, wij hebben een plek gekregen met Christus ver boven alle geestelijke machten. Ons plekje is nu in de bovenhemelse met Christus in Gods rechterzijde. Nou komt God met een extra genade om daar simpelweg te blijven staan.

Op Je Plek Blijven Staan
Efeze 6: 13 Neemt daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, je taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Sta dan, je lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid,
Paulus zegt hier dat we stand mogen houden. Letterlijk zegt hij dat we staande mogen blijven. Als hij zegt ‘stelt u dan op’ is dat letterlijk ‘sta dan vast’. We mogen dus simpel blijven staan. Pas daarna begint Paulus over onze nieuwe kleren. Paulus roept ons dus niet op om er tegenaan te gaan. Hij roept ons alleen maar op om op onze plek te blijven staan. Blijf gewoon staan op die plaats die de Heer jou gegeven heeft. Dat is de plaats van overwinning die Hij tot stand heeft gebracht. Dat betekent dat we nu ook weer mogen vertrouwen dat de Heer werkt. Hij werkt Zijn leven in jou uit. Hij werkt Zijn heerschappij in jou uit.

Blijf staan op je plekje. De opdracht lijkt simpel, maar laten we maar eerlijk zijn, vaak hebben we totaal geen idee wat het inhoud. Vast blijven staan.
Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Sta daarom stevig vast.
Sta dus stevig vast! Maar waarin? Nou, in Christus zijn wij volkomen vrijgemaakt! Laten we nu dan ook bij de allereerste aanmoediging van Paulus beginnen: ‘Blijf stevig vaststaan in die geweldig rijke genadepositie, waar God ons in Christus geplaatst heeft!!’ Weten we het nog? We zijn met Christus gekruisigd! Toch leven we! Dat is niet onze ‘Ik’. Dat is Christus, die in ons leeft.

In Christus hebben we een uitermate hoge positie ingenomen. We zijn met Christus mee levend gemaakt.
Efeze 2:5 Dood zijnde ten opzichte van de overtredingen zijn we mee levend gemaakt met Christus,
God heeft ons in Christus een uitermate hoge positie gegeven door ons met Christus mee op te wekken.
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt.
Colosse 3:1 Aangezien jij met Christus opgewekt bent, zoek je ook de dingen, die boven zijn,
We hebben zo’n hoge positie ontvangen toen God ons samen met Christus die plek schonk in de hemelse.
Efeze 2:6 God heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Sta dan ook stevig vast in die hoge positie van Gods overvloeiende genade.
Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.
Romeinen 11:20 Jullie staan door het geloof.
Romeinen 14:4 Hij zal staande blijven, want de Heer is machtig om hem vast te doen staan.
1 Corinthe 15:1 Het evangelie, waarin jullie ook staan.
1 Corinthe 15:58 Blijf stevig vast staan,
2 Corinthe 1:24 Door het geloof staan jullie vast.
1 Thessalonica 3:8 Vast staan in de Heer.
2 Thessalonica 2:15 Broeders, staat vast!
1 Petrus 5:12 De ware genade van God; daarin moeten jullie vaststaan.
Judas 1:24 Hem, die jullie onberispelijk doet staan voor Zijn heerlijkheid in grote vreugde,

Galaten 5: 1 Sta stevig vast. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Tegenover onze rijke hoge positie in Christus staat voortdurend het gevaar van het slavenjuk (de dreiging van die geestelijke overheden en machten in de zogenaamde prediking). Tegenover de volle vrijheid in Christus staat telkens opnieuw de dreiging van slavernij via een wettische dient voor God (weer die overheden en machten in die prediking). Gelijk bij Galaten 2: 19 zagen we al dat onze eenwording met Christus inhield dat we afgestorven zijn t.o.v. elke denkbare regel, wet, opdracht of eis ook.
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Dat geweldige rijke werk van genade sluit elke mogelijkheid van vermenging met wet of ethisch oordeel uit. Maar telkens probeert men weer normen en waarden op te leggen als een onderdeel van de evangelieprediking (die geestelijke machten aan het werk). Telkens komt het addertje van wetticisme weer om de hoek kijken. Paulus getuigt in het eerste hoofdstuk van deze brief over die predikers van een evangelie dat geen evangelie is, waardoor deze Galaten zich toch wel heel erg snel laten afbrengen van God die hen in de genade van Christus geroepen heeft.
Galaten 1: 6 Het verbaast me dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Ze laten zich afbrengen tot een morele boodschap van do´s & don´ts, van dit mag wel, dat moet en weer iets anders kan echt niet. Ze bewegen dus, oftewel ze blijven niet vaststaan in genade alleen. Telkens opnieuw roept Paulus de gelovigen op om stevig vast te staan in die rijke genade, waarin ze geroepen zijn. ‘Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen!’

Het zijn hier absoluut niet de ongelovige heidenen die ons tot slavernij proberen over te halen. Het blijken nou juist broeders en zusters te zijn. Paulus noemt hen in Galaten 2 valse broeders, maar daarom nog wel broeders! De boodschap die gebracht wordt is ook niet een boodschap die direct tegen God opgesteld lijkt. Integendeel! “Nu wij tot geloof zijn gekomen zullen zij ons verder inwijden in een echte toewijding aan God”. Ze blijven niet staan in die genade.

Maar wij moeten er dus wel tegenin gaan? Wij moeten ons dus wel verzetten tegen die geestelijke machten, die dus blijkbaar via medegelovigen hun boodschap van eigen werk brengen? Nee, blijf nou maar gewoon staan in die genade. Alles is tot stand gebracht door de Heer en daar mogen we in blijven staan.

Maar wij zijn toch degenen die in die strijd staan? Wij moeten toch weerstand bieden? Wij moeten toch al die kleding aantrekken?
Ja?
Efeze 6: 11 De wapenrusting van God, om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel;

Het telkens terugkerend refrein in dit gedeelte is dat we standhouden oftewel blijven staan.
Efeze 6:11 De wapenrusting van God om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel;
Efeze 6:13 De wapenrusting van God om stand te houden.
Efeze 6:14 Stelt u dan op,
Letterlijk zegt Paulus voortdurend: Blijf dan staan! Waar? In de hemelse. Christus heeft die hoge positie voor ons bewerkt. Dat is onze positie in Christus. Dat hoeft niet geestelijk verovert te worden. Blijf staan in die geweldig rijke positie in de hemelse in Christus.

Dit is een zaak van ons denken. Wees je bewust van wie je bent in Christus. Maar nou juist daar wil satan ons graag aanvallen. Hij wil ons wijsmaken dat die hoge positie een fictie, een waanvoorstelling is. We moeten, volgens hem, zelf hier op aarde ons christen zijn realiseren. Hij valt ons denken aan. Blijf staan in die hoge positie in Christus!

En dan die idiote gedachte dat wij ons dus maar moeten bekleden met van alles en nog wat om toch maar te kunnen strijden. Het is God zelf die ons precies datgene geeft waar Hijzelf op verschillende plaatsen in de Bijbel mee bekleed is. Wij komen in dit gedeelte in de kleding van God te staan.
Jesaja 11:5 Gerechtigheid zal de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn.
Jesaja 59:17 Hij [Yahweh]bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm van het heil was op Zijn [Yahweh]hoofd;

Waarom trekt God ons Zijn kleren aan?
Dat bepaalt ons bij onze hoge positie in Christus. Als iemand zich uitkleedt en ons Zijn kleding geeft, dan nemen wij dus blijkbaar zijn plaats in. Zo stelt God ons op binnen die aanvallen op ons denken. 'Nee, je hoeft het niet zelf te proberen. Ik ben je schild', zegt God.
Daarom noem ik dat gedeelte in Efeze 6 liever Gods wapenrusting dan dat ik het over de geestelijke strijd heb.

Niet Jouw Krachtbron. Gods Krachtbron
Het evangelie is een kracht van God. Het is een brok dynamiet. Het is alleen geen dynamiet van mensen maar een brok dynamiet van God. Je mag weten dat alles wat van jezelf was het graf is ingegaan. Zijn dynamo wil nu in jou werkzaam zijn. Het is echter een praktische ervaring voor diegene die gelooft.

Geloven Is Vertrouwen
Maar vertrouw ik altijd op de Heer? Nee, juist als ik denk dat het vandaag wel allemaal lekker gaat, als ik denk dat ik er vandaag wel eens lekker tegenaan zal gaan, als ik denk dat ik het vandaag wel zelf kan, dan ga ik op mijn snufferd. Waarom? Heel simpel, omdat ik zo heel praktisch eenvoudig niet geloof. Telkens opnieuw denken we weer dat we er zelf tegenaan moeten, waar God met Zijn genade werkt. Is God boos op ons omdat we zo hardleers zijn? Nee. Hij bekleedt ons gewoon met Zijn overwinningkleding. In Christus zijn we die heerlijk nieuwe schepping en in Hem meer, veel meer dan overwinnaars.

En eh……, o ja, terwijl God ons zo op Zijn plek laat staan in Zijn kleren maakt Hij aan al die geestelijke overheden en machten ook nog eens Zijn veelkleurige wijsheid bekend.
Efeze 3: 10 Via de gemeente (jij en ik dus) wordt aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende