U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, Gods Antwoord Op Ethiek

Genesis 3: 22 Yahweh Elohim zei: Zie, de mens is geworden als één van Ons door de kennis van goed en kwaad;

In de voorgaande studies hebben we al aardig wat voorbeelden op de rit gezet. We gaan nog even verder.

Haat kan ook een drijfveer zijn om te zwijgen en dus geen ethisch oordeel uit te spreken. Door het stilzwijgen werd de haat gevoed totdat het tot moord leidde.
2 Samuël 13: 22 Absalom sprak echter met Amnon noch ten kwade noch ten goede, maar Absalom haatte Amnon, omdat deze zijn zuster Tamar onteerd had.

De verwachting is dat een koning een juiste ethische afweging maakt.
2 Samuël 14: 17 Uw dienstmaagd dacht: het woord van mijn heer de koning zal wel geruststellend zijn, want als een engel Gods, zo is mijn heer de koning, die horen kan wat goed is en kwaad.
1 Koningen 3: 9 Geef dan Uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij Uw volk zal richten, door te onderscheiden tussen
goed en kwaad,

Enkel gebruik van goed

Het menselijk ethisch oordeel kan wel eens verschillend uitpakken.

Ethisch iets goed vinden
Richteren 19: 24 Zie, mijn dochter, die een maagd is, en zijn bijvrouw wil ik wel naar buiten brengen; verkracht haar en doet met haar wat gij wilt [Letterlijk: ‘doe wat goed is in jouw ogen met haar].
Ruth 2: 22 Toen zei Noomi tot Ruth, haar schoondochter: Het is goed, mijn dochter, dat jij met zijn [Boaz] arbeidsters uitgaat,
1 Samuel 9:10 Saul zei tot zijn knecht: Je voorstel is
goed; kom, laten wij gaan. [naar de profeet Samuël]
1 Samuël 14: 36 Zij zeiden: Doe al wat goed is in jullie ogen. Maar de priester zei: Laten wij hier tot God naderen.
1 Samuël 29: 6 Ik zou het
wel goed vinden, dat jij in het leger met mij uittrekt en terugkeert, … maar je bent niet aangenaam in de ogen der stadsvorsten.
Esther 3: 11 De koning zei tot Haman: Het zilver is je geschonken en ook het volk om daarmee te doen naar wat
goed is in je ogen.
Jesaja 41: 7 De werkman bemoedigt de goudsmid; wie met de hamer plet, bemoedigt degene die op het aambeeld slaat, en hij zegt van het soldeersel: Het is
goed.

Ethisch iets niet goed vinden
2 Samuël 17: 7 Chusai sprak tot Absalom: De raad die Achitofel gegeven heeft, is ditmaal niet goed.

Ethisch iets beter vinden
Exodus 14: 12 Wij [Israël] kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven.
Numeri 14: 3 Zou het voor ons
[Israël] niet beter zijn naar Egypte terug te keren?
Richteren 18: 19 Wat is
beter voor u: priester te zijn voor het huis van één man of priester te zijn voor een stam en een geslacht in Israël?
2 Samuël 14: 32 Absalom antwoordde Joab: … Ik had
beter daar kunnen blijven.
2 Koningen 5: 12 Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet
beter dan alle wateren van Israël?

Ethisch iets het beste vinden
Richteren 9: 2 Spreekt ten aanhoren van al de burgers van Sichem: wat is voor u het beste?
1 Samuël 27: 1 David dacht: … Het is voor mij
het beste dat ik een toevlucht zoek in het land van de Filistijnen; dan zal Saul mij met rust laten.

De mens heeft de kennis van het goede en het kwade in eigen handen genomen. We konden er niet mee uit de voeten. Ieder heeft een oordeel wat goed is en vooral staan we met ons ethisch oordeel klaar over wat kwaad is.

Het jezelf beoordelen wordt in heel Romeinen 7 uitgewerkt en waar God al voor waarschuwde vinden we daar terug. Het leidt tot de dood van het geestelijk leven.
Romeinen 7: 9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven,

Als wij dankzij ons ethisch denken oordelen dat bepaalde dingen zo en zo horen te gebeuren en andere dingen beslist niet door de beugel kunnen, dan gaat inderdaad de macht van de zonde leven. Het eindtraject is gegarandeerd:
Romeinen 7: 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

Hopelijk kom je bij het antwoord uit dat je buiten dit ethische denken zal plaatsen.
Romeinen 7: 25 God zij dank door Jezus Christus, onze Here!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende