U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Handen Thuis (2)

De topdag, dat David de ark van het verbond zou thuis brengen in Jeruzalem was faliekant uit de hand gelopen. Er was een dode gevallen door de ark. Waarom?
David is blijkbaar op onderzoek uit gegaan en hij heeft antwoorden gevonden. God zelf had instructies gegeven hoe men moest omgaan met de ark. Hij verwachtte dus ook dat deze instructies opgevolgd zouden worden. Ook in onze tijd heeft God heel nadrukkelijk aangegeven hoe Hijzelf wil werken in ons leven. Een andere weg is er niet.
Twijfel je daaraan? Spring maar eens uit het raam vanaf de 20e verdieping. Het maakt echt niet uit hoe netjes je ook geleefd mag hebben, als je beneden op het wegdek arriveert zul je de dood daar zeker ontmoeten. De wet van de zwaartekracht zal je nou eenmaal echt niet ontlopen. Gods instructies zijn er niet voor niets.

De Bijbelse Voorschriften
De eerste regel die God gaf i.v.m. de ark was dat alleen de Levieten, die God dienen in de Tabernakel, de ark mochten dragen. Uzza was een Leviet, dus die voorwaarde voldeed hij wel aan. Maar God had ook heel specifiek beschreven hoe dit moet gebeuren. Lees dat maar eens na:
Numeri 4: 15 Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn met het bedekken van het heilige en al het heilige gerei, dan zullen daarna de Kehatieten binnengaan om het te dragen; zij zullen echter het heilige niet aanraken, want dan zouden zij sterven. Dit is hetgeen de Kehatieten aan de tent der samenkomst te dragen hebben.
God had dus gezegd dat de Kehatieten, een speciale familie binnen de Levieten, de voorwerpen die binnen de Tabernakel thuis hoorden zouden dragen. Maar één ding wordt er wel heel overduidelijk bij vermeld. Aangezien deze Kehatieten zelf niet dienden in de Tabernakel mochten ze de ark niet aanraken. Dus in verband met het dragen van de ark was er een heel heldere regel: “Handen thuis!”

Niet Op Een Kar Vervoeren
Een paar hoofdstukken verder treffen we de volgende instructie aan, die ook alweer veel te zeggen heeft over deze gebeurtenis. De Levieten, die dienst deden in de Tabernakel, kregen wel ossen met karren maar nou juist de Kehatieten, die de ark dus moesten dragen, kregen niets.
Numeri 7: 8 & 9 en vier wagens en acht runderen gaf hij aan de Merarieten, naardat zij voor hun dienst behoefden, onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Maar aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat op hen rustte de dienst der heilige voorwerpen, die zij op hun schouder droegen.

De Bijbel Onderzoeken
Waarom mochten ze dus de ark niet op een kar vervoeren? Omdat ze het op hun schouders moesten dragen.
David had Gods Woord onderzocht en dus had hij daarbij deze 2 zaken waarmee hij de fout inging ook ontdekt. Ze hadden van de Filisijnen de manier om de ark op een kar te vervoeren over genomen en ze hadden hun handen niet thuis gehouden.
2 Kronieken 15: 2 Toen zeide David: Niemand mag de ark Gods dragen dan alleen de Levieten, want hen heeft de Here uitverkoren om de ark des Heren te dragen en Hem voor altijd te dienen.

Eerst Niet Goed Onderzocht
Waarom deed David dit niet direct goed? Hij wist dit in eerste instantie gewoon niet.
2 Kronieken 15: 13 Want daar gij het de vorige keer niet gedaan hebt, heeft de Here, onze God, ons een zware slag toegebracht, omdat wij Hem niet hadden geraadpleegd, zoals het behoorde.
David heeft de Heer nu wel geraadpleegd. Hoe? Hij heeft het gewoon nagelezen in het Woord. Het onderzoeken van het Woord heeft ook alles te zeggen hoe wij Hem dienen.
Kunnen wij, in de huidige periode, God dienen met de verkeerde aanpak? Er zijn, denk ik, twee overduidelijke voorbeelden te noemen dat wij het goede op de verkeerde manier kunnen doen. Voorbeeld nummer één betreft de reddingsweg. Nummer twee betreft de heiligingsweg.

Het Goede Nastreven
We pakken natuurlijk als eerste voorbeeld nummer één. Iedereen wil gered worden. Natuurlijk, iedereen heeft daar zo zijn eigen voorstelling bij, maar iedereen wil een goede toekomst. Zelfs de pure atheïst, als je het hem op de man af zou vragen, zou zeggen: “Als er een God is dan wil ik daar bij Hem zijn. Ik zou toch hartstikke gek zijn als ik dat niet zou willen!” Ik denk dat daarom een heleboel mensen zich ook aansluiten bij één of ander kerkgenootschap, zich allerlei moeite getroosten met het volbrengen van bepaalde ceremoniën, rituelen ondergaan of liturgieën bijwonen. Ze willen allemaal het goede doen om bij God te komen. Het doel wat ze nastreven is prima, maar ze bewandelen de verkeerde weg. De Heer wist allang van tevoren hoe we de mist in zouden gaan met al onze eigen oplossingen. Daarom is Hij er zelf heel erg helder over geweest. Hij zei:
Johannes 14: 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus Is De Weg Tot Redding
Jezus is de weg. Dit maakt van elk Isme, elke godsdienst, elke vrijzinnige of wettische kerk of wie of wat dan ook, die zegt: “Doe iets om gered te worden”, een doodlopende weg. De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg. Of je hebt me of je hebt me niet. Je vertrouwt me volkomen of je vertrouwt me helemaal niet. Je rust in mij of je hebt geen rust in mij.”
Als we aan het geloof denken gaat dat zo vaak in termen als “De Christenheid”, of nader gepreciseerd: Rooms Katholicisme, Protestantisme, Evangelisch of Pinkster. We vinden het helemaal niet vreemd meer terwijl we deze termen totaal missen in de Bijbel. Als mensen in de Bijbel voor Jezus Christus kozen, dan behoorden ze heel simpel tot “De Weg”. Dus gewoon zoals Hij zichzelf noemt.

De Weg
We gaan het weer eens even bekijken:
Handelingen 9: 1 & 2 En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.
Saulus was dus voor zijn bekering niet op jacht naar christenen maar naar mensen van de weg. Apollos, die in de Bijbel een groot prediker genoemd wordt, wist nog niet alles over de weg.
Handelingen 18: 26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

Eigen Weg Of De Weg
In de weg van God onderscheidden de gelovigen zich van de overigen, zoals de Bijbel dat ook aangeeft.
Handelingen 14: 16 Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan,
We kunnen dus kiezen voor de weg, Jezus Christus, of onze eigen weg. Voor onze redding is er maar één weg en dat is Jezus Christus. We kunnen de kar van eigen inspanningen kiezen of het lid zijn van een bepaald kerkgenootschap of het volbrengen van bepaalde rituelen als bijvoorbeeld de doop of het avondmaal. Maar om een relatie met God te hebben is er maar één weg: Jezus Christus.

Jezus Is De Weg Tot Heiliging
Het tweede voorbeeld van een goed doel op de verkeerde manier nastreven is de kar van heiliging. Die kar lijkt twee afdelingen te hebben. De ene afdeling is gevuld met de verslagen levens van mensen die zo graag een leven tot eer van God hadden willen leiden. Deze mensen zijn gevloerd door hun eigen onmacht en liggen nu in de kar met de verzuchting op hun lippen: “Ach ik, ellendig mens”. De andere afdeling is gevuld met zelfvoldane karakters, die echter de eisen van God tot haalbare normen verlaagd hebben. Met al hun wilskracht voldoen ze wat, naar hun mening, voor God wel voldoende moet zijn.
Gods heilige eis in ons leven is en blijft echter al de heerlijke eigenschappen van de Persoon van de Heer Jezus. Hij verlaagt ze niet. Maar tevens weet Hij dat wij het niet kunnen volbrengen.

Eigen Weg Of De Weg
Luister! Je kunt dat heilige leven niet leven en God vraagt het ook niet van jou. Op de ark van God staat: “Handen thuis!” Blijf met je handen van die ark af. “Ja maar”, zeg je misschien, “ik zou het toch op zijn minst moeten proberen”. Dat is nou juist het probleem, dat proberen van ons. Paulus zegt:
Romeinen 6: 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Juist omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade, voert de zonde geen heerschappij over ons. Wij zelf kunnen die strijd niet aan, want het vlees kan God niet behagen (Rom. 8: 7, 8). We mogen iets anders doen.
Romeinen 12: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
Overgave, dat is wat God vraagt. Dus: “Handen thuis! Je kan het niet, laat Mij het doen.” Dat is wat God ons te zeggen heeft.

Handen Thuis!
Wat redding betreft is de boodschap: Niet zelf proberen. Voor heiliging is het precies dezelfde boodschap. Twee voorbeelden in onze directe praktijk van vandaag dat ook wij het goede willen doen op de verkeerde manier. Als we leren onze handen thuis te houden en helemaal te rekenen op genade alleen hebben we de boodschap van de ark voor de praktijk van ons leven goed geleerd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina