U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Handen Thuis!

In het oude testament heb je veel plaatjes van Christus en het leven van Christus in de gelovige Je hoeft maar te denken aan het perfecte leven van Jozef. Voor ons voorbeeld van vandaag wil ik naar Koning David toe. Hij was een man naar Gods hart. Niet zozeer om zijn voorbeeldig leven, dat weten we wel allemaal. Het was zijn geloof.

De Topdag
We hebben allemaal wel van die toppers in het leven, waar we graag op terugkijken. David had ook zo’n topper. Die dag willen we er eens uitlichten. David’s dag met een gouden randje was de dag dat hij de ark van het verbond terug naar Jeruzalem bracht………dat wil zeggen, de dag dat hij het op de goede manier deed.

De Ark Van Het Verbond
Nu moet ik eerst iets zeggen over die ark van het verbond. Dat is één van de mooiste plaatjes van Christus in het Oude Testament. Het was maar gewoon een houten kist. Hij was gemaakt van acaciahout, maar dat zag je niet. Hij was namelijk van binnen en van buiten met goud bedekt. Het was dus zowel een houten als een gouden doos. Precies zo was Jezus Christus zowel God als Mens in één Persoon. Die buitengewone eenheid van God en Mens zien we dus alvast in die ene doos.

De Inhoud
In deze bijzondere kist komen we drie belangrijke zaken tegen.
1/ Allereerst: De twee stenen tafelen van het verbond. Die spreken van het leven van Christus. Niemand op aarde kon die tien Geboden volbrengen, behalve Christus. Hij kwam om die wet te vervullen in elk detail.
2/ Als tweede kom je daar de gouden pot met manna tegen. Dit hemelse voedsel spreekt van het leven dat Christus geeft door Zijn dood en opstanding.
Johannes 6: 32 - 35 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
3/ En als laatste vinden we in die kist de staf van Aaron, die uitliep, die bloeide. Daar zien we de werking van het opstandingleven van Christus. Die staf op zichzelf was volslagen levenloos en toch verscheen daar leven. Er kwamen knoppen, bloesem en zelfs vruchten, amandelen.

Betekenis Van Deze Plaatjes
Dus in die gouden kist, die spreekt van Jezus Christus als zowel God als Mens, vinden we, verborgen voor het oog, de heerlijkheden van Zijn Persoon en Zijn werk. Maar dat was nog niet alles. Als kroon op het geheel had die kist ook nog een deksel. Dat heet in de Bijbel het verzoendeksel of heel letterlijk: de genadetroon. Het was het meest rijk versierde onderdeel van de hele tabernakel. Twee cherubim (de uitvoerders van Gods oordeel) spreidden hun vleugels uit over het geheel en keken neer. Waar keken ze naar? Het bloed wat daar op de genadetroon is gesprenkeld. Geen oordeel meer want het bloed van Christus heeft genade bewerkt voor u en mij!
Zomaar een gewone houten kist. Maar wat een heerlijke boodschap verkondigt het!

Genade Centraal
Deze boodschap van Gods genade wilde David centraal hebben staan in zijn land. Daarom moest de ark in Jeruzalem staan, zijn hoofdstad, de stad van David. Ik kan me zo makkelijk verplaatsen in dat verlangen van David. Als je ergens een plek hebt waar je jouw invloed uitoefent dan wil je ook dat daar het heerlijkste wat er in je leven is ook echt schittert. Jouw Heer, jouw Redder.

Uiterlijke Vorm Baat niet
Maar er was een probleem. De Filistijnen hadden de ark te pakken gekregen. Hoe was dat nou mogelijk? De heerlijke boodschap die deze kist met zich meedroeg was toch bedoeld om in de handen te zijn van Gods eigen volk? Wat was er gebeurd?
Het volk had een soort magische kracht aan de kist zelf toegeschreven. Men was met de uiterlijke vorm op de loop gegaan en in de strijd tegen de Filistijnen hadden ze de kist mee het strijdveld op genomen. Gods onoverwinnelijke kracht zou zich daarmee openbaren. De magische kracht was uitgebleven. De uiterlijke vorm had niet geholpen en de Filistijnen hadden de ark buitgemaakt.
Moeten we helaas ook niet concluderen dat wij ook vaak met de uiterlijke vorm van de boodschap aan de haal gaan? Onze samenkomsten zijn onze zogenaamde kracht geworden. De wijze waarop wij lof zingen is heilig. De kracht van de boodschap van een opgestane en verheerlijkte Heer hebben we ingeruild voor onze eigen verpakking. De boodschap is verloren geraakt in een wereld van vorm & ceremonie.

Een Zweverige Visie
David had niet zo’n zweverige kijk op dit kistje. Hij wist dat Besaleël, de zoon van Uri, het had ontworpen voor de tabernakel. Voor David was het geen buitenaards voorwerp met speciale kracht. Nog steeds duikt die eigenaardige gedachtekronkel op in zoektochten naar de ark. De grote Hollywood producer Steven Spielberg heeft er zelfs een speelfilm over gemaakt: De Nazi’s die in de 2e wereldoorlog op zoek gingen naar de ark om onoverwinnelijk te zijn. Zo sterk heeft het magische denken deze geschiedenis overschaduwd. Nee, David had geen enkel bijgelovig idee over deze doos. Hij wist waar hij God kon vinden.
Psalm 123: 1 Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont.

Een Goede Beslissing
Zeven maanden nadat ze de ark op Israel hadden veroverd brachten de Filistijnen hem terug naar Israel, naar een klein plaatsje enkele kilometers ten westen van Jeruzalem, genaamd Kirjath Hearim. Daar bleef het zo’n 20 jaar in het huis van Abinadab (1 Sam. 5: 1 – 7:2).
David besloot de ark naar Jeruzalem te halen en hij pakte behoorlijk uit. Een groot orkest trok mee om de ark binnen te halen.
2 Samuel 6: 5 David en het gehele huis van Israel dansten voor het aangezicht des Heren, onder begeleiding van allerlei instrumenten van cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen.

Een Verknald Feest
Het heerlijkste moment van zijn leven. Daarvoor loofde en prees Hij zijn God. Maar het feestgewoel kwam tot zwijgen toen een ernstig ongeluk alles bedierf. Ze hadden de ark op een kar geplaatst, die getrokken werd door ossen. Toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen struikelde één van de ossen en de ark verschoof daardoor zodanig dat het leek dat hij uit de kar zou vallen. Uzza, die de kar leidde, wilde dat natuurlijk tegenhouden, dus strekte die zijn hand uit om het tegen te houden. Dat is het enige wat hij deed. Uzza strekte zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar. Les eens op wat er dan gebeurt.
2 Samuel 6: 7 En de toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij stierf daar bij de ark Gods.

Wiens Schuld?
Het is uit deze tekst onweerlegbaar wie hier verantwoordelijk is voor de dood van Uzza. De toorn van God ontbrandde tegen Uzza.God sloeg hem.Dan kan je ook nog “hij stierf daar bij de ark van God” vertalen met dat hij stierf door de ark van God.God wenst dus absoluut niet dat we iemand anders de schuld van Uzza’s dood geven. Gods schouders zijn breed genoeg om die schuld zelf te dragen.
Gaat God hier nou niet een beetje te ver? Zo’n extreme straf! En waarvoor? Uzza wilde alleen maar helpen!

De Impact
Het hele gebeuren had een behoorlijke impact op David. Alle festiviteiten werden gecancelled en de ark werd ondergebracht in het huis van de Gatiet Obed-edom. Let eens even op de reactie van David:
2 Samuel 6: 8 David was diep getroffen, omdat de Here zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht; daarom noemt men die plaats Peres-uzza tot op de huidige dag.
“Diep getroffen” is eigenlijk wel heel zwak vertaald. Er zit in de woorden iets van boosheid. David werd kwaad. De Heer had Uzza wel heel extreem getroffen en dat beviel David helemaal niet. De angst had hem goed te pakken.
2 Samuel 6: 9 Te dien dage werd David bevreesd voor de Here en hij zeide: Hoe zou de ark des Heren tot mij komen?
Oftewel: “Hoe kan God dit nou maken terwijl ik juist het goede wens te doen? Ik wou de ark naar Jeruzalem brengen en moet je nou eens zien wat God doet – Hij doodt mijn man Uzza!” David was dus behoorlijk boos, maar tegelijkertijd ook behoorlijk bang.

Wat Werkt Het Uit?
We kennen het vast allemaal wel: We willen zo graag voor de Heer iets betekenen. We zetten ons er helemaal voor in en waar leidt het naartoe? Het lijkt wel alsof we de geestelijke dood alleen maar steeds sterker ondervinden in al onze verrichtingen. We zijn boos. We zijn bang. Maar laten we daar niet bij blijven. We kunnen toch gaan onderzoeken wat we fout deden? We kunnen het Woord toch gaan lezen om te ontdekken hoe God wel wil werken in ons leven?
Onderzoek de Bijbel
Genade wil werken in jouw en mijn leven. Genade wil centraal staan in ons hele doen en laten. Als we nu met al onze goede bedoelingen en al onze inzet niet merken dat God werkt, wat doen we dan? De beste oplossing is het voorbeeld dat David ons hier geeft. Laat al je inzet rusten en zoek in de Bijbel uit hoe genade werkelijk werkt. Dat antwoord is te vinden in de Bijbel en in het volgende artikel zullen we zien dat ook David dit ontdekt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende