U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onrust In Het Midden Oosten

Psalm 2:1 Waarom woelen de volkeren?
Psalm 46:6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden,

De beelden van complete onrust en chaos in het hele Midden Oosten vullen de koppen van kranten, de beelden op televisie en het opgewonden verslag van de radio. Alle volkeren, verzameld om dat piepkleine landje Israel, hebben dan wel weer de contouren van de Bijbelse landkaart teruggebracht. Vrede is in nog geen velden of wegen te bekennen.

In welk tijdskader leven wij momenteel? Jullie zullen inmiddels al van mij gewend zijn dat ik wijs op het geheimenis dat aan Paulus werd geopenbaard in de gevangenis dat alles te maken heeft met de huidige huishouding van God, namelijk de huishouding van Gods genade.
Efeze 3: 2-9 Jullie hebben gehoord van de huishouding van Gods genade mij met het oog op u gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunnen jullie bij het lezen je een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: dit geheimenis, dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking van Zijn kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de gemeenschap van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Paulus schreef hier dat hij er daarboven reeds over geschreven had. Daarvoor moeten we dus terug naar een voorgaand gedeelte in diezelfde brief.
Efeze 2: 14-15 Hij [Christus] is onze vrede [tussen Jood en heiden], die de twee [Jood en heiden] één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee [Jood en heiden] tot een nieuwe mens te scheppen,

In ons tijdskader leven we in de tijd van de verborgenheid, oftewel het geheimenis. In dit tijdskader is er sprake van één nieuwe mens, dat is het Lichaam van Christus. Let wel, dat heeft dus niets met een uiterlijke kerk te maken. De tijd van het geheimenis tekent zich in het feit dat God verborgen handelt. Er zijn dus geen uiterlijke kenmerken van Gods handelen, zoals een kerk met name wel degelijk is.

Die nieuwe mens is ook geen voortzetting van het Jodendom, maar dan uitgebreid met de heidenen. Dat is nou juist kenmerkend voor Gods handelen binnen Zijn profetisch program. Er is in dit verborgene een nieuwe mens geschapen, het Lichaam van Christus. Jood heeft daarin afgedaan Jood te zijn. Heiden heeft daarin afgedaan heiden te zijn. Eén in Christus!

De eerste jaren nadat aan Paulus dit geheimenis bekend was gemaakt, was er als het ware een overlappingsperiode. Gods bediening van het Nieuwe Verbond ging door onder hen die daartoe geroepen waren.
Romeinen 11:29 De roeping Gods is onberouwelijk.
De uiterlijke voortgang en ook het onderwijs aan deze geroepenen voor het Nieuwe Verbond zetten zich gewoon voort, wat blijkt uit het onderwijs van Paulus aan Timotheus en Titus met zijn duidelijke instructies over de structuur voor de plaatselijke synagogen.

We hebben nu bijna 2000 jaar geschiedenis van Gods handelen in het verborgen. Niets van wat er in de afgelopen eeuwen heeft plaats gevonden past binnen Gods profetisch programma. We zijn nu echter in een tijd beland dat we het scenario voor Gods voortzetting van Zijn profetie weer vastere vormen aan zien nemen. De decorstukken worden weer op zijn plek gezet. Israel is weer op zijn plek, maar ook de volkeren er omheen staan weer gereed om hun plek in het spel in te nemen.

Het nieuws over het Midden Oosten is nog nooit zo stormend en fel geweest als de afgelopen tijden. Tunesië begon met de banden van zich te werpen. Egypte is gevolgd en nu zien we het virus heftig om zich heen grijpen. Zal hierdoor de vrede en de rust dichterbij komen?

El Baradei heeft ondanks zijn Nobelprijs voor de vrede al een angstaanjagende toespraak gehouden, waarbij hij Israel als het nummer Eén gevaar voor het Midden Oosten aanwees en al in dreigende bewoordingen sprak over het noodzakelijk gebruik van geweld. De angst grijpt Israel naar de keel. Netanyahu heeft zijn angst voor deze ontwikkelingen al niet voor zich kunnen houden.

Is er iemand die deze chaotische en beangstigende ontwikkelingen zal kunnen beteugelen? Ja, er komt iemand die inderdaad die vrede, die rust weer zal kunnen herstellen. Daarom is Babylon, oftewel Irak al ver voor al deze ontwikkelingen naar een democratie omgebogen. Daarom is Israel al op haar profetische plek. Daarom is er zelfs in Israel al een sterk verlangen naar een nieuwe tempel. De decorstukken worden klaargezet voor het op stoom komen van Gods profetisch programma.

Ook nu is het weer, net als op het moment dat God iets totaal nieuws aan Paulus bekend maakte, dat er nog mensen rondlopen die bij die bovenroeping in de hemelse horen, oftewel die tot het Lichaam van Christus behoren. Ook nu blijft Gods roeping onberouwelijk. Maar het is nog onduidelijk hoever het profetisch programma al op gang is.

De antichrist is het die de zogenaamde vrede zal aanbrengen. Hij zal groot worden in dat Babylon (Irak), dat nu al een democratie is. Als jood van geboorte zal hij de erkenning van de staat Israel krijgen.
Johannes 5:43 Ik [Jezus] ben gekomen in de naam van Mijn Vader en jullie nemen Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen.

Als leider van Irak zal hij het vertrouwen van de Arabieren winnen.
2 Thessalonica 2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking van de satan met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,
Om het christendom in te pakken hoeft hij alleen maar Zijn goddelijke krachten, tekenen en wonderen te vertonen en christendom, jodendom, Islam samen met alle andere godsdiensten vormen één grote vredesbeweging.

Wat een groots wonder verscheen er niet in 312 na Christus aan keizer Constantijn. Een groot kruis verscheen aan de hemel met de uitroep erbij: ‘In dit teken zult gij overwinnen’. Het moment dat een sprankelend levende Gemeente veranderde in het doodse, reglementaire en alom gerespecteerde christendom. Een fluitje van een cent voor de antichrist om de wonderenbeluste christenen achter zich te krijgen en dat teken voor Islam en Jodendom tot het vredesteken om te dopen.

Het christendom verwacht geen antichrist. Men ziet uit naar de Heer en heeft daar vaak zeer eigenmachtige denkbeelden bij. Wie eerst komt is de antichrist.
Mattheus 24:24 Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Ik heb al een hele studie over zijn komst in Irak en reis naar Israel geschreven. Dat kan je in de volgende 2 artikelen nalezen.
De Koning Van Babel Trekt Op Naar Israel
De Berg Der Samenkomst

We leven in een turbulente en boeiende tijd. Vergeet echter niet om voluit van Gods overvloeiende rijkdommen van genade te blijven genieten! Dat vormt namelijk je echte leven!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina