U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Redder Van De Wereld 3

Dit is het slot. Dus ook geen studie, geen satire, geen genade knipoogje. Het zijn Bijbelgedeelten en laten die maar zelf de boodschap vertellen.

2 Corinthe 5: 14-19 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen [het al] gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles [het al] is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld [kosmos] met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
Efeze 1: 9-11 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden,
al [het al] wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten [te hoofden in Christus], in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,
Efeze 1: 19-23 Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen [het al in allen] volmaakt.
Filippi 2: 9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich
alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Colosse 1: 19-20 Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis,
alle dingen [het al] weer met [tot in] Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
1 Timotheus 2: 1-6 Ik vermaan jullie dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen te doen voor alle mensen,….., Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis [bovenkennis] van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
1 Timotheus 4: 9-11 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom
[tot in dit] getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die [een] Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.
1 Timotheus 6: 13 Ik beveel voor
God, die het alles ten leven wekt,
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen,
redding brengend voor alle mensen,
Hebreeën 2: 9 Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God
voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Hebreeën 8: 11-12 Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want
allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
1 Johannes 2: 2 Hij is
een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.
1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als
Redder van de wereld.

Ook een Genade Knipoogje gaat dieper in op dit onderwerp:
Hoe Ver Reikt Gods Genade?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina