U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Redder Van De Wereld 2

Dit is het vervolg. Dus ook geen studie, geen satire, geen genade knipoogje. Het zijn Bijbelgedeelten en laten die maar zelf de boodschap vertellen.

Mattheus 23: 13 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, want jullie sluiten het Koninkrijk van de hemelen toe voor de mensen. Immers, jullie gaan er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laten jullie niet toe daarin te komen.
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld
[kosmos] gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld [kosmos] door Hem gered zou worden.
Johannes 3: 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft
Hem alles in handen gegeven.
Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk
de Redder van de wereld is.
Johannes 6: 37-39
Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwek in de laatste dag.
Johannes 12: 32 Als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal Ik allen tot Mij trekken.
Johannes 17: 1-3 Dit sprak Jezus en Hij verhief zijn ogen naar de hemel en zei: Vader het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U zal verheerlijken, zoals U Hem
macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat U Hem gegeven hebt, eeuwig leven [het leven van de aioon] te schenken. Dit nu is het eeuwige leven [het leven van de aioon], dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.
Handelingen 3: 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van
de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.
Handelingen 10: 10-16 Hij
[Petrus] werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, raakte hij in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd op de aarde; hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren van de aarde en allerlei vogels van de hemel. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was. En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp [het laken met alle onreine dieren] weer opgenomen in de hemel.
Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor
[tot in] alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor [tot in] alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
1 Corinthe 15: 20-28 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn. Want aangezien de dood er door één mens is, zo is ook de opstanding van de doden door één Mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook
in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
1 Corinthe 15: 54 Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is:
De dood is verzwolgen in de overwinning.

Ook een Genade Knipoogje gaat dieper in op dit onderwerp:
Hoe Ver Reikt Gods Genade?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende