U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Redder Van De Wereld 1

Dit is geen studie. Dit is geen satire. Dit is geen genade knipoogje. Het zijn Bijbelgedeelten en laten die maar zelf de boodschap vertellen.

Genesis 49: 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
Job 23: 13 Hij blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren?
Wat Hij begeert, voert Hij uit.
Psalm 22: 27
Alle einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren; alle geslachten van de volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht.
Psalm 24: 1.
Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Psalm 72: 11-19
mogen alle koningen zich voor hem neerbuigen, alle volkeren hem dienen.[letterlijk: Alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en alle volkeren zullen Hem dienen] Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen van de armen redden. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. En hij zal leven; men zal hem van het goud van Seba geven, men zal bestendig voor hem bidden, de ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land; op de toppen van de bergen golft zijn vrucht als op de Libanon, en de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, zal zijn naam bloeien. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen [Letterlijk: Alle volken zullen elkaar daarmee zegenen] , hem gelukkig prijzen. Geloofd zij Yahweh Elohim, de Elohim van Israel, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig [in de aioon], en zijn heerlijkheid zal de ganse aarde vervullen. Amen, ja, amen.
Psalm 86: 9-10
Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren; want U bent groot en doet wonderen, U, o God, alleen.
Psalm 145: 8-10 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Yahweh is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, Yahweh, uw gunstgenoten zullen U prijzen;
Jesaja 2: 2 het zal geschieden in het laatste van de dagen: dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan als de hoogste van de bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
alle volkeren zullen daar heen stromen
Jesaja 14: 27 Yahweh Zebaoth heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?
Jesaja 25: 6-9 Yahweh Zebaoth zal op deze berg
voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig [blijvend] de dood vernietigen, en Adonai Yahweh zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Yahweh heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is Yahweh, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.
Jesaja 40: 5 De heerlijkheid van Yahweh zal zich openbaren, en
al het levende [allen van vlees] tezamen zal dit zien, want de mond van Yahweh heeft het gesproken.
Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg:
Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.
Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat
mijn redding zal reiken tot aan het einde van de aarde.
Jesaja 53: 10
Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand [Christus] voortgang hebben.
Jesaja 55: 11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar
het zal doen wat Mij behaagt [pleziert] en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Ezechiël 18: 4 Zie,
alle zielen zijn van Mij,
Ezechiël 33: 11 Zo waar Ik leef, luidt het woord van Adonai Yahweh, Ik heb
geen behagen [geen plezier] in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.
Daniël 4: 35 Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht;
Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?

Ook een Genade Knipoogje gaat dieper in op dit onderwerp:
Hoe Ver Reikt Gods Genade?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende