U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onze Hoge Positie

Efeze 1: 20 Hem [Christus] te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
Efeze 2: 6 Hij heeft ons … mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Zitten In Gezag
Christus is gaan zitten aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten.
In Christus zijn wij gaan zitten in de hemelse gewesten.
Dit ‘zitten’ van Christus en van ons heeft echt behoorlijk wat meer te betekenen dan simpel alleen rust van onze werken. Het ‘zitten’ alleen al geeft aan dat er een positie van gezag is ingenomen.

Enkele Voorbeelden Van Zitten:
1/
Mattheus had van de Romeinse overheid het gezag belasting te innen.
Mattheus 9: 9 En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Mattheus genaamd,
2/ Christus antwoord aan de Hogepriester, wat gelijk als Godslasterlijk werd opgevat.
Mattheus 26: 64 Ik zeg u, van nu aan zul je de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en komende op de wolken van de hemel.
3/ Pilatus op de rechterstoel is natuurlijk vanzelfsprekend.
Mattheus 27: 19 Terwijl hij nu op de rechterstoel zat,
4/ Eén van de bekendste voorbeelden.
Psalm 110: 1 Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
5/ Zitten op de troon in de hemel.
Openbaring 4: 2 & 3 er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk;
6/ De zittende Hogepriester in de Hebreeënbrief.
Hebreeën 1: 3 Deze …….heeft ,,,,, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
Hebreeën 8: 1 wij hebben zulk een hogepriester, die
gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen,
Hebreeën 10: 12 deze echter is …… voor altijd
gezeten aan de rechterhand van God,
Hebreeën 12: 2 Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die …….
gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God.

Een Praktische Levenshouding
De hoge positie in Christus werkt een praktische levenshouding uit, die de ‘kracht van Zijn opstanding’ genoemd wordt. Dat is waar Paulus zich naar uitstrekte.
Filippi 3: 8 – 11 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

Wie dit praktische leven geleerd heeft, begrijpt iets van de ware inhoud van Pasen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina