U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Adressering 2

Envelop Aan Meneer Jood

We hebben een brief uit de stapel gepakt. Het is de brief geadresseerd aan Meneer Jood. Natuurlijk maken we hem open en gaan hem lezen. We zijn nieuwsgierig genoeg. We zullen veel vervreemding te verwerken krijgen als we de brief lezen. Laten we nu niet, zoals bij de Bijbel veelal ten onrechte gedaan wordt, meteen overgaan tot vergeestelijking. Laten we nu serieus eens letterlijk gaan kijken wat er in de brief geschreven staat, waarbij we ons dan wel mogen afvragen of het inderdaad een beschrijving van ons is.

Er wordt een duidelijke beschrijving gegeven van jouw positie:
1/ Je bent een geboren Jood uit het volk Israël.
2/ Je bent boven alle volkeren op deze aarde uitverkoren.
Deuteronomium 14: 2 want je bent een volk, dat Yahweh, je Elohim, heilig is, en jou heeft Yahweh uitverkoren om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.
3/ Yahweh heeft een verbond met jou gesloten.
Exodus 34: 27 Yahweh zei tot Mozes: Schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb Ik met u en met Israel een verbond gesloten.
4/ Yahweh heeft jou een land ten erfdeel gegeven vanaf de Nijl tot de Eufraat.
Genesis 15: 18 Te dien dage sloot Yahweh een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:
5/ Jij bent de eerstgeboren zoon van Yahweh.
Exodus 4: 22 Dan zal jij tot Farao zeggen: Zo zegt Yahweh: Israel is mijn eerstgeboren zoon;
6/ Jij bent de wijngaard van Yahweh Zebaoth.
Jesaja 5: 7 Welnu, de wijngaard van Yahweh Zebaoth is het huis Israels,
7/ Jullie zijn de schapen van Yahweh.
Mattheus 10: 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israels.
Ezechiël 34: 6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.
8/ Jullie zijn het volk van Yahweh.
Deuteronomium 29: 13 opdat Hij u heden als zijn volk bevestige en u tot een God zij, zoals Hij u toegezegd heeft, en uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft.
9/ Je bent de vrouw van Yahweh.
Jeremia 3: 20 maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo ben jij Mij ontrouw geworden, huis Israels, luidt het woord van Yahweh.
10/ Je bent de heerlijkheid van Yahweh.
Jesaja 46: 13 Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver, en mijn heil zal niet vertoeven; Ik geef in Sion heil, aan Israel mijn luister.
11/ Jij bent onder de wet (Exodus 20 t/m 23).

De wet was aan jou gegeven, neergeschreven met de vinger van God. Het was hetgeen God zelf aan jou geschreven heeft.
Exodus 31: 18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods.
Exodus 32: 16 De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift.
Yahweh gaf jou de Sabbat.
Exodus 31: 16 De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.
De Sabbat is een teken tussen jou en Yahweh.
Exodus 31: 13 Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet jij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en jou, van geslacht tot geslacht, zodat jij weet, dat Ik Yahweh ben, die u heilig.
Evenals een trouwring een teken is van het huwelijksverbond tussen man en vrouw, zo is de sabbat het teken van de relatie tussen jou en Yahweh. Het trouwboekje, de wet, is daar ook bij gegeven.

Het huwelijk tussen jouw en Yahweh is dus voltrokken. Je bent getrouwd. Je bent de vrouw van Yahweh.

Feitelijk hebben we alleen nog maar de positie van jou bekeken zoals die in deze brief beschreven staat. Is die envelop ook voor jou bestemd? Moet je het niet lezen met de juiste adressering die voorop de envelop staat?

De brief is nog lang niet ten eind. We blijven dus doorlezen in het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende