U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Adressering 7

We vervolgen nu de inhoud van de brief aan Meneer Messiaanse Jood. Blijf je afvragen wie hier aangesproken wordt. Heel concreet: Word jij aangesproken?

5/ Jij leerde je redding en zegen kennen voordat er sprake was van Meneer Messiaanse Heiden omdat jij, vanwege je Jood zijn, in Jeruzalem was op het Pinksterfeest. Jij was naar Jeruzalem ‘opgegaan’ om het feest te vieren.
Handelingen 2: 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen uit alle volken, die onder de hemel zijn.
6/ Jij hoorde Petrus een prachtige boodschap brengen die speciaal aan jou geadresseerd was.
Handelingen 2: 14 Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Jullie Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore.
Handelingen 2: 22
Mannen van Israel, hoort deze woorden:
Handelingen 2: 29
Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.
Handelingen 2: 36 Dus moet ook
het ganse huis van Israel zeker weten,
7/ Aan jou werd verteld dat wat hier op het Pinksterfeest plaatsvond door de profeet Joël al was voorzegd en dat die profetie jou en je kinderen betrof.
Handelingen 2: 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
Die kinderen zijn jouw zonen en dochters.
Handelingen 2: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:
8/ Op die dag kwamen er 3000 van jouw volksgenoten tot geloof en werden gedoopt. Later werden daar nog eens 5000 aan toegevoegd.
Handelingen 2: 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
Handelingen 4: 4 Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.
9/ Jij begon overtuigende wonderen te verrichten. Dit waren de tekenen waarvan Christus gezegd had dat die de gelovigen zouden volgen.
Markus 16: 17 – 20 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.
Jij werpt demonen uit. Jij spreekt in tongen. Jij neemt ongestraft slangen op en kan zonder schade iets dodelijks drinken. Jij legt de zieken de handen op en zij worden beter.
Ja, jij wekt zelfs doden op.
Handelingen 9: 40 Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zei: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten,
10/ Zelfs je schaduw en kledingstukken werken wonderen van genezing.
Handelingen 5: 15 zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen.
Handelingen 19: 11 – 12 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.
11/ Tot aan het eind van de Handelingenperiode golden deze wondertekenen.
Handelingen 28: 8 – 9 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem. En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland, die ziekten hadden, en werden genezen;
12/ Jouw hoop en uitzicht is het Duizendjarig Rijk.
Romeinen 15: 12 – 13 En verder zegt Jesaja: Komen zal de wortel van Isai, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hope vervult u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heiligen Geest.
Dat is het Koninkrijk van God zoals Jesaja 11 dat jou al in het vooruitzicht stelt.
13/ Jij wacht nog altijd op het berouw en de bekering van de rest van het volk, direct bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zullen alle prachtige profetieën over het aardse Koninkrijk vervuld worden.
Handelingen 3: 19 – 26 Komt dan tot berouw en bekering, opdat je zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor jullie tevoren bestemd was, Jezus, zal zenden; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal jou een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot je spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Jullie zijn de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met jullie vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zei: En in jouw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor jullie zijn Knecht doen opstaan en Hem tot jullie gezonden, om jullie te zegenen, door een ieder van jullie af te brengen van zijn boosheden.
14/ De basis van zowel jouw redding als jouw hoop en uitzicht is het Nieuwe Verbond dat door God met jouw volk gesloten is.
Jeremia 31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Mattheus 26: 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Daar waar het aardse volk Israël met zijn aardse zegeningen en zijn aardse hoop en uitzicht aangesproken wordt is dus de vraag bij deze duidelijk geadresseerde brief of jij persoonlijk aangesproken wordt. Loop al de verschillen in de vele brieven rustig door en vergelijk. Dat maakt je tot een arbeider die zich niet hoeft te schamen.
2 Timotheus 2: 15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina