U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gaven Tot Toerusting

Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
We gaan nu verder met het tweede deel van het fundament van de huishouding van genade. Ook zullen we de andere gaven onder de loep nemen.
We gaan nu de resterende vier gaven binnen de huishouding van genade bekijken.

Profeten En Profeten
Zoals de wet en de profeten regelmatig in het Nieuwe Testament geciteerd worden als een twee-eenheid vormen de apostelen en de profeten hier eveneens een twee-eenheid.
1/ De profeten van het eerste duo (wet en profeten) zijn dus onlosmakelijk verbonden aan de huishouding van de wet. Die worden in onze tekst dus niet bedoeld als basis voor onze dienstbaarheid. De kinderen van die profeten zijn de joden
Handelingen 3: 25 – 26 Gij [Mannen van Israël] zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.
2/ Ook onder het Nieuwe Verbond waren profeten die direct met Jeruzalem verbonden waren.
Handelingen 11: 27 En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië.
Handelingen 15: 32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden.
3/ De dienst van de profeten die de basis gelegd hebben voor onze praktijk vinden we in de profetische schriften over de openbaring van het geheimenis.
Romeinen 16: 25 - 26 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid van het geloof bekendgemaakt onder alle volken)

Vol Is Vol
Met de openbaring van het geheimenis heeft God Paulus gebruikt om het Woord kompleet te maken zegt Paulus letterlijk in de brief aan Colosse.
Colosse 1: 24 - 25 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God te voleindigen.
Dat wil dus zeggen dat er nu verder niets meer aan toegevoegd kan worden. De huishouding van genade waar wij momenteel in leven is het allerlaatste wat door profetendienst geopenbaard is.

Leugens
Juist vandaag rolde weer zo'n pseudo profetenboekje bij mij door de bus. De schrijver begint zijn uitvoerig verhaal met de zin: "Dit boekje bevat uitermate belangrijke boodschappen die de HERE tot nu toe had verborgen, maar die HIJ aan mij heeft geopenbaard."
Zo'n "profeet" heeft gelijk en dan zullen we dus de Bijbel in de prullenbak moeten gooien die beweert dat het Woord van God kompleet is of we nemen de Bijbel letterlijk en we kunnen zo'n leugenboekje direct bij het oud papier leggen. Zoekt u echt de dienstbaarheid naar Gods gedachte? Dan weet u ook waardoor u zich laat toerusten.

Repareren Of Afbreken
De toerusting tot in dienstbetoon die evangelisten, herders en leraars beoefenen in onze tijd is uitsluitend gebaseerd op de uitspraken van deze apostelen en profeten. Daar waar zo'n arbeider het Woord der Waarheid recht snijdt hoeft hij zich niet te schamen.
2 Timotheus 2: 15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, maar die het Woord der waarheid recht snijdt.
Paulus roept in dat verband elke evangelist, herder en leraar op er ernst mee te maken zich wel beproefd ten dienste van God te stellen.
Heiligen toerusten tot in dienstbetoon op een andere basis als die het Lichaam van Christus heeft is feitelijk afbraak.

Tot in de Dag van Christus
De 5 geschenken van de opgestane en verheerlijkte Heer zijn geen tijdelijke taken. Deze geschenken zijn ook niet beperkt tot een bepaalde groep binnen de christenheid. Ze zijn aan het hele Lichaam geschonken. Hun dienst zet zich voort totdat de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus bereikt is.
Efeze 4: 11 – 13 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Officiële aanstelling
De evangelist, herder en leraar zijn een blijvend geschenk aan het universele Lichaam van Christus. Dat betekent dat zo’n evangelist, herder en leraar altijd het hele Lichaam van Christus voor de aandacht heeft. Het hele doel van hun dienst is gericht op de opbouw van het totale Lichaam. Dat sluit feitelijk uit dat hun dienst beperkt is tot een bepaald groepje binnen de christenheid. Er is daarom ook geen enkele Bijbelse grond waarom zo'n gave door een beperkte groep binnen de christenheid een officiële status zou ontvangen.

Evangelist
De verkondiger van het blijde nieuws is de enige gave die hier genoemd wordt die alleen staat. Hij wordt niet genoemd in een duo zoals de apostelen en profeten een duo zijn en de herders en leraars een duo zijn. Hij heeft de heerlijke taak van verkondiging van
1/ gerechtigheid door geloof alleen.
2/ van vergeving van alle schuld door een volbracht werk.
3/ van een kompleet nieuw leven in de opgestane Heer.
Zijn taak reikt naar buiten toe om ongelovigen te bereiken. Een groot verschil met zo'n dienst in het vorige huishouden van het Nieuwe Verbond is dat het niet gepaard gaat met uiterlijke tekenen. Dit is een duidelijk onderscheid van de prediking van het evangelie van het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond.
Romeinen 15: 18 – 19 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Meer dan redding
Paulus roept Timotheus op te bidden voor hooggeplaatsten in verband met de verkondiging van het Evangelie.
1 Timotheus 2: 1 – 2 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
Paulus koppelt dan niet alleen de redding aan de prediking maar ook het tot kennis der waarheid komen.
1 Timotheus 2: 3 – 4 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
Dus ook de evangelist, al staat hij dan in Ef.4:11 geheel zelfstandig, kan alleen op de basis van diezelfde apostelen en profeten een bruikbaar werktuig zijn.

Herders & Leraars
Evenals apostelen en profeten wordt ook dit duo als een onlosmakelijke twee-eenheid hier getekend. Werkelijke praktische dienstbaarheid stoelt dus op pastorale zorg die zijn basis vindt in gezond onderwijs. Pastorale zorg die voorbij gaat aan de duidelijke plannen van God zoals ze in Zijn Woord zijn neergelegd heeft dus niets uit te staan met dit geschenk van herder die de opgestane en verheerlijkte Heer aan Zijn Lichaam geschonken heeft. Aan de andere kant kan het onderwijs van een leraar ook beslist niet zonder echte herderlijke zorg gegeven worden.

Pastorale Kommissie
Het is waarschijnlijk helemaal ten overvloede om er nogmaals op te wijzen dat hier puur sprake is van geschenken van de opgestane en verheerlijkte Heer aan Zijn Lichaam en niet van ambten of andere officiële aanstellingen binnen een beperkte groep.
Hoe kunnen we verwachten dat de heiligen echt toegerust zullen worden tot dienstbetoon als we hier aan de basis al de aanpak van de opgestane en verheerlijkte Heer naast ons neer leggen.

Toe Te Rusten
Toerusting, oftewel het weer herstellen en toebereiden van de heiligen, het was een bittere noodzaak in de ontwrichting van het jaar 70 na Christus. We zijn er nu wel achter dat het ook in onze tijd nog steeds een 'must' is. De verheerlijkte Heer heeft ons daartoe zijn ondersteunende gaven geschonken.