U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Apostelen Van De Huishouding Van Genade

Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
De uitermate verhoogde Christus schenkt gaven om ons toe te rusten tot dienstbaarheid. Deze vijf verschillende gaven zullen we nu nader onderzoeken.

Woordgaven
Opnieuw stuiten we op een groot verschil. De personen die hier als ondersteunende geschenken aan de heiligen genoemd worden hebben alles wat herinnert aan uiterlijke tekenen achter zich gelaten. Die uiterlijke tekenen waren kenmerkend voor de charisma's onder het Nieuwe Verbond zoals we die in de Romeinen en Korinthe tegenkomen.
De enige basis die God nu gebruikt om Zijn heiligen toe te rusten is het Woord zelf. Gods Woord is het kenmerk voor de gaven die we hier vinden.

Apostelen & Profeten
Dit duo wordt in de brief aan Efeze telkens in één adem genoemd.
Efeze 2: 19 – 20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Hier komen we ze tegen als het fundament van het huisgezin van God. Hieruit kunnen we direct opmaken dat we ze nu dus niet meer in levende lijve op straat of elders zullen tegenkomen. Zij vormen de basis van onze huishouding.

Het fundament
Eigenaardig hè, de apostelen en profeten worden hier niet de leggers van het fundament genoemd. Zo wordt deze tekst meestal verklaard: "Zij hebben het fundament gelegd." Het staat er eenvoudigweg niet. Zij zijn het fundament. Daar hadden we toch minstens Christus verwacht, maar Hij wordt direct er op volgend de uiterste hoeksteen genoemd. Dus de bovenste steen.

Omgekeerde Zwaartekracht
"Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten ter rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn." Het is echt niet vergeefs dat Paulus ons in Colosse 3:1 & 2 hiertoe oproept. Zo denken over de hoogte, lengte, breedte en diepte (Ef.3:18) van de huishouding van genade die de Heer nu aan het vormen is ligt ons blijkbaar nog steeds niet. De Heer bouwt zijn huis(houding) vanuit die positie aan de rechterhand Gods. Daar heb je die uiterste hoeksteen. Direct daarop volgend is nu al het fundament gelegd: Apostelen & profeten. Maar de Heer bouwt door. In de diepte!

Apostelen & Apostelen
Het feit dat het de opgestane en verheerlijkte Heer is, die opgevaren is ver boven alle hemelen (Efeze 4: 10), die hier deze apostelen als gaven aan het Lichaam geschonken heeft, geeft al aan dat het hier absoluut onmogelijk over de twaalf Apostelen kan gaan. Toen de Heer deze verheven positie tezamen met Zijn Lichaam innam waren de twaalven al lang en breed in hun dienst gesteld.
Mattheus 10: 2 – 4 En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus en Taddeus; Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Lukas 6: 13 En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en
koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde:
Zoals de apostelen die in ons vers genoemd worden een exclusieve taak hebben t.o.v. Het Lichaam van Christus hadden de twaalven een speciale taak t.o.v. het huis Israëls.
Mattheus 10: 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.
Mattheus 19: 28 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,
gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.
Lukas 22: 30 opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten.

Enig Juiste Fundament
Efeze 3: 4 – 5 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten:
Waar de twaalven het fundament vormen voor de dienstbaarheid binnen het Nieuwe Verbond zijn het de heilige apostelen en profeten, aan wie het geheimenis geopenbaard is, die de basis gelegd hebben voor de dienstbaarheid in onze huishouding van genade. Het zijn apostelen zoals Barnabas, Andronicus, Junias en Epaphroditus die de openbaring van het geheimenis aan Paulus verder hebben doorgegeven.
Efeze 3: 3 dat mij [Paulus] door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.

In het volgende artikel zullen we het andere deel van het fundament van de huishouding van genade, waar wij in mogen vertoeven, bekijken. Dat zijn de profeten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende