U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Uitermate Verhoogde Christus Schenkt Gaven

Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
We zagen de verwarring in de christenheid over de vele soorten gaven uit de Bijbel, waar ze een mixture van gemaakt hebben. In de huishouding van genade is één gave van primair belang: de genade.
De Heer heeft die plaats ingenomen in de bovenhemelse en van daaruit geeft Hij ons de verschillende personen in het Lichaam van Christus als gaven. Hoe die weg van de Heer gegaan is gaan we nu bekijken.

De Lagere Gewesten
Filippi 2: 8 En in zijn [Christus] uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis..
De Heer heeft zich vernederd. Hoe Hij dat gedaan heeft staat in Efeze.
Efeze 4: 9 – 10 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Hier schrijft Paulus dat Christus is nedergedaald. Letterlijk schrijft hij hier: "Hij is ook nedergedaald tot in de lagere gewesten, dat is de aarde". Paulus spreekt hier niet over de laagste gewesten. Om maar man en paard te noemen: de Heer is niet ten hemel gevaren vanuit het dodenrijk. Die gedachte ligt er helemaal niet in, zeker niet om er een hele theorie op te gaan bouwen. Dat is helaas wel ten onrechte gebeurd met allerlei vreemde ideeën in het kielzog..
Het is vanwege de weg van vernedering die onze Heer gegaan is voor jou en voor mij dat God Hem ook uitermate verhoogd heeft.
Filippi 2: 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

Ver Boven
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
De Heer is opgevaren ver boven alle hemelen. Dat geeft Paulus in de brief aan Filippi weer met ‘uitermate verhoogd’. Gek hè, wat lees je toch makkelijk over deze uitspraken heen. Wij, als christenheid maar denken dat de Heer nou juist naar de hemel gegaan is. Nee, ver boven alle (en dan die dualis-vorm) hemelen.
Efeze 1: 20 – 21 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.
Dit is de enige andere keer dat dit ook van de Heer gezegd wordt. Daar wordt zelfs het woordje 'Ver' ten onrechte maar even achterwege gelaten wordt in de NBG vertaling: "Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij". De Heer is uitermate verhoogd (Fil. 2:9). Deze verhoging houdt verband met jouw en mijn dienstbaarheid. Let maar op het doel.

Alles vervullen
Het doel van Christus uitermate verhoging ver boven alle hemelen is nog niet vervuld. Het uiteindelijke doel is om alles tot volheid te brengen.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Maar de volheid in Christus hebben we als Zijn Lichaam toch al ontvangen? Wij zijn toch de volheid van Hem, die alles in allen vervult?
Efeze 1: 22 – 23 En Hij [Christus] heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
De volheid van de godheid woont toch in Christus lichamelijk? Wij hebben toch de volheid verkregen in Hem?
Colosse 2: 9 – 10 want in Hem [Christus] woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Ja, absoluut! In Christus hebben we de volheid ontvangen. Maar nu kijken we naar ons praktisch dienstbetoon .
Efeze 4: 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
Voor dit dienstbetoon heeft de verheerlijkte Heer ieder van ons afzonderlijk die genade gegeven.
Efeze 4: 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
Nu is het nog niet zo dat we in die praktische verwezenlijking die mannelijke rijpheid bereikt hebben, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Efeze 4: 13 totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Even Heel, Heel Kort
Om het even kort te zeggen: We hebben in Christus de volheid ontvangen, maar nog niet lichamelijk. Als dat eenmaal zo ver is zijn we samen met alle heiligen uitermate in staat om te vatten, hoe groot de lengte en breedte en hoogte en diepte is.
Efeze 3: 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
Al de heiligen is dan ook inclusief die heiligen die daar nu nog niets van willen weten. Ook is het van belang om te beseffen dat nu nog niet al die heiligen, die dat ene Lichaam zullen vormen, toegevoegd zijn.

Sommigen Inderdaad
De verheerlijkte Heer heeft een grandioos doel voor ogen met Zijn Lichaam. Om dat doel te verwezenlijken heeft hij aan een ieder van ons afzonderlijk genade gegeven.
Efeze 4: 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
Die genade is ons gegeven om dienstbaar te kunnen zijn.
Efeze 4: 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
Die dienstbaarheid werkt uit dat het Lichaam zichzelf kan opbouwen in de liefde.
Efeze 4: 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Maar om te bereiken dat we het juiste dienstbetoon beoefenen heeft Christus ondersteunende gaven gegeven.
Efeze 4: 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Die ondersteunende gaven zijn die vijf gaven die Paulus daarna noemt.
Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
Maar let wel, hiervan zegt Paulus niet dat ieder als zo'n gave functioneert in het Lichaam. De Staten Vertaling zet hier terecht voortdurend het woordje 'Sommigen' bij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende