U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verwarring Over De Gaven

Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
We zijn aan het kijken welke gaven de opgestane en verheerlijkte Heer nu tegenwoordig in de huishouding van genade werkt. We zagen reeds dat Christus een bepaalde meetlat aanlegt voor deze gaven. De maat is de groei van de volheid van Christus. Christus werkt toe naar de volheid van Christus in ons gezamenlijk. Het enige middel dat Hij daartoe hanteert is ‘genade’. Met het oog daarop is Christus opgevaren naar de hoge gevaren.

Tot in de hoge
Efeze 4: 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Hier zien we Christus nog niet opgevaren ver boven alle hemelen.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Hier is Christus opgevaren ver boven alle hemelen. Daar in die bovenhemelse positie voert Hij nu Zijn dienst uit in jou en mij om alles tot volheid te brengen. Het gaat in vers 8 over de hoge waar Hij, zoals het er letterlijk staat de gevangenis gevangen neemt. Wat dat concreet betekent legt Paulus in Colosse uit.
Colosse 2: 15 Hij [Christus] heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Ver Boven Alle Geestelijke Machten
Alle geestelijke machten zijn ontwapend. Dat is op zich al een geweldig feit. Maar Hij heeft hen ook openlijk tentoongesteld. Dat vinden we in vers 8. Hij heeft hen als gevangenen meegevoerd. Daarna is Hij gaan zitten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij.
Efeze 1: 20 – 21 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon.
Dat is zoals we onze verheerlijkte Heer tegenkomen in vers 10 want zo is Hij gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt
Efeze 1: 22 – 23 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

Gaven
Nu gaan we even terug naar de start van onze speurtocht. We stonden toen stil bij die 5 gaven die ter ondersteuning gegeven waren aan het Lichaam van Christus. Die gaven zijn door de verheerlijkte Heer gegeven om jou en mij toe te rusten tot in dienstbetoon.
Efeze 4: 11 – 12 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
Feitelijk zijn ze dus aan jou en mij gegeven om die genade, die ons door de verheerlijkte Heer geschonken is, optimaal te laten functioneren.
Efeze 4: 7 – 8 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Hier worden deze gaven al even kort aangetipt.

Gaven, Gaven, Nog Eens Gaven
De mist van verwarring vanuit de 1e eeuw is beslist nog niet opgeklaard in de evangelische wereld. We hoeven alleen al maar naar de boeken te kijken die uitkomen over gaven of we zien de chaos kompleet. Daarom zet ik alles wat in de Bijbel over gaven staat nog even kort op de rit.
1/ Charisma. De geestesgaven uit Romeinen & Korinthe worden in onze huishouding van genade ten onrechte nog grif nagestreefd.
2/ Dorea. Het geschenk van de Christus, namelijk: 'genade’.
Efeze 4: 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
Die genade wordt in onze huishouding van genade feitelijk nog steeds niet als de enige praktische motor tot dienstbaarheid gezien. Men plaats allerlei werken voor de Heer ervoor in de plaats terwijl echt alleen genade de enige bijbels verantwoorde motor is voor onze dienstbaarheid.
3/ Doma. De gaven die ter ondersteuning van het Lichaam van Christus dienen zijn niet bekwaamheden, maar personen die door de verheerlijkte Heer aan Zijn Gemeente gegeven worden.
Efeze 4: 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
Hetzelfde woord gebruikt Paulus voor de ondersteuning die hij van de Filippenzen ontving (Fil.4:17).
Hoe functioneer jij in het Lichaam? Nee, niet graven in een gaventestboekje. Gewoon graven in het Woord!

Gelijk geschreven staat
Nee, die uitdrukking vind je niet in vers 8. Ook niet de kreet: "Opdat vervuld zou worden". Het is namelijk. een toepassing van Psalm 68 en geen vervulling. Gewoon letterlijk nemen wat er staat, zo bedoelt God wat Hij zegt.
Zo beschrijft David in Psalm 68:19 hoe Mozes is opgevaren naar de hoge, oftewel de berg opging. Hij nam de gevangenis gevangen door de woorden van de wet te onderrichten. Hij deelde die woorden uit onder de mensen als geschenken van God. Op die manier is de Heer vanaf de Sinaï (de berg der wetgeving) het heiligdom binnen gegaan, waar Psalm 68:18 over spreekt. Gewoon letterlijk zoals het er staat.
Vandaar dat Paulus hier niet schrijft: "Gelijk geschreven staat". Dat zou ook oneigenlijk zijn aan zijn dienst van de verborgenheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende