U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hoe Lees Ik De Bijbel?

Vaak lezen we de Bijbel vanuit de traditie of overlevering die ons door mensen aangereikt is. De enige traditie of overlevering die de Schrift ons aanreikt is echter dat wat ons in het Woord zelf geleerd is (2 Thess. 2: 15; 3: 6).

God spreekt in het laatst der dagen in Zoon (hebr.1: 1,2). Het Woord is nu kompleet (kol. 1: 25).

Primaire handvaten om de Bijbel te verstaan
De meest simpele aanpak om te weten te komen wat de Bijbel zegt is door het letterlijk te nemen zoals het er staat tenzij de Bijbel zelf aangeeft dat je het op een andere manier moet verstaan. Voorbeeld is: Mattheus 13: 38 & 39 de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.
Bij ‘de akker is de wereld’ wordt uitgelegd waar de akker voor staat, dat is de wereld. We hoeven ons daarna dan ook niet meer af te vragen waar de wereld voor staat, namelijk gewoon de wereld.
Ook is het handig om letterlijk te nemen wie in een bepaald gedeelte aangesproken wordt. Enkele voorbeelden: Handelingen 2: 14 Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden…
Handelingen 2: 22 Mannen van Israël, hoort deze woorden:
Handelingen 2: 36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten,
Het is duidelijk wie hier aangesproken worden: ‘Gij joden’, ‘mannen van Israël’ oftewel ‘het ganse huis Israëls’.
Er is verschil tussen Bijbellezen & Bijbelstudie.
Bijbellezen is bedoeld als voedsel voor de ziel.
Bijbelstudie is systematisch het beter leren kennen van de bijbel.

Enkele voorwaarden:
1/
Dat je de Heer persoonlijk kent
1 Corinthe 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
2/ Verlangen naar inzicht
Psalm 119: 130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
3/ Verlangen om te onderzoeken, het gevondene te volbrengen oftewel in gedrag om te zetten en het dan te onderwijzen.
Ezra 7: 10 want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israel inzetting en verordening te onderwijzen.
De adressering is hier Israël, vandaar dat het onderwerp van het onderwijs inzettingen en verordeningen zijn. We zullen ontdekken dat als de huidige Gemeente de geadresseerde is genade het onderwerp van onderwijs is.
4/ We hebben elkaar nodig in dit onderzoek.
Efeze 3: 17 - 19 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Niet denken: Ik doe het zelf wel even. Zelfstandig onderzoek is goed om het daarna weer samen uit te diepen. Ik zou anders niet meer gecorrigeerd kunnen worden op grond van de Bijbel.
5/ Het gaat niet om kennis op zichzelf, maar om Christus beter te leren kennen
Filippensen 3: 10 Dit alles om Hem te kennen

Gezond vervolg
1
/ Lees een Bijbelboek of brief in zijn geheel door. Laat het op je inwerken.
2/ Bekijk vers voor vers op zichzelf.
Let op de samenhang waarin het vers voorkomt, de zogenaamde context.
3/ Bestudeer bepaalde begrippen zoals bekering, rechtvaardiging, geloof, zekerheid, enz.

Gezonde regels
1/
Wie spreekt, wat wordt er gezegd, tegen wie?
2/ Wat is de reikwijdte
Geldt dit nog voor ons? Heeft het een diepere zin? Heeft het een geestelijke betekenis?
3/ Schijnbare tegenstrijdigheden hebben een Bijbelse oorzaak. Bijvoorbeeld bij een verschillende adressering
4/ Gulden regel: bijbelgedeelte met bijbelgedeelte vergelijken

Tenslotte:
Als een kind van God leest in het woord van God en hij vindt de Zoon van God, dan wordt hij door de Geest van God veranderd naar het beeld van God tot verheerlijking van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina