U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Is Gezonde BijBelstudie?

Bijbelstudie begint met dat we de Bijbel bij ons hebben.
Voorop staat dat we het gezag van de Bijbel aanvaarden.
2 Timotheus 3: 16 & 17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. (S.V.)
Gezaghebbend is niet het inzicht van de leraar, ook niet je eigen inzicht.
Zelfs een bijbelvertaling is niet per definitie gezaghebbend.
Het is de Griekse en Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel, die gezag heeft.
Belangrijkste is dat we zelfstandig leren de Bijbel te bestuderen.

De Bijbel, de geïnspireerde openbaring van God.
Ons Nederlandse woord "inspiratie" of “ingegeven” zet ons eigenlijk behoorlijk op het verkeerde been. Meestal wordt het met kunst en artistieke aanleg in verband gebracht. Zo'n persoon krijgt dan plotseling een ingeving, hij wordt ergens door bezield. Zonder inspiratie zou hij niet kunnen dichten, schilderen, beeldhouwen o.i.d. Zo kan een wandeling langs de kust weer nieuwe inspiratie geven. Een voorbeeld van een ander kan je ook nog inspireren tot betere prestaties. Niets van dit alles heeft ook maar enige relatie met de Goddelijke inspiratie van de Bijbel.
De term "Goddelijke inspiratie" is ontstaan omdat de Latijnse vertaling van de Bijbel in 2 Tim. 3: 16 het werkwoord 'inspireren' gebruikt. In het oorspronkelijke Grieks wordt een woord gebruikt dat 'ademen' betekent. Letterlijk vertaald is het dus 'God-geademd'. De Schrift is dus letterlijk een product van de ademhaling van God. Als we over het Woord spreken hebben we het dus niet over iets waar God Zijn adem in geblazen heeft, zoals bij de mens, maar dat zelf de adem van God is.

De Bijbel, De Ademhaling Van God
De Bijbel is dus de ademhaling van God. Zijn hele wezen zit daarin. Waar kan dan nog een fout of onwaarheid aanwezig zijn?
Joh. 17: 17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid
Psalm 119: 160 Heel uw woord is de waarheid
Inspiratie heeft uitsluitend betrekking op de originele handschriften. Niet op manuscripten en vertalingen die hierop gebaseerd zijn.
2 Tim. 3: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
De hele Bijbel is dus God-geademd. De apostel Paulus, die door tekenen en wonderen bekrachtigd is (2 Cor. 12: 12) en een erkend schrijver van de Schrift (2 Petr. 3: 16) verklaart dat de Bijbel het product is van de ademhaling van God.

De Hele Bijbel
De vraag is vaak: 'Wat is er geïnspireerd aan de Bijbel?'
"Al de Schrift" is geademd door God. Wat hoort tot de Bijbel? In elk geval heel het Oude Testament (Luk. 24: 45). Als Paulus in 1 Tim. 5: 18 zijn argumenten dat lerende oudsten financieel ondersteunt horen te worden kracht wil bijzetten zegt hij: "Immers, de Schrift zegt:" Hij haalt dan de uitspraak van de Heer in de Evangeliën aan uit Matth. 10: 10 en Luk. 10: 7. Dat is voor hem dus ook de Schrift. Het is ook een citaat uit Deut. 25: 4, maar Paulus hanteert hier de exacte bewoording uit de Evangeliën. Petrus verwijst in 2 Petr. 3: 16 weer naar de brieven van Paulus als "de Schriften".

Het Doel Van De Bijbel
2 Tim. 3: 16 & 17 Elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Het doel van de Goddelijke inspiratie vind je in vers 17: "Opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust." Dit is het uiteindelijk einddoel waar elk door God geademd Schriftwoord nuttig voor is. In vers 16 wordt dit einddoel eerst in 4 aparte doelstellingen onderverdeeld.
1. Onderricht, oftewel onderwijs, lering. Het Woord onderwijs ons. Niet ik of een ander doet dat. Je moet zelf naar dat Woord toe voor onderricht.
2. Weerleggen. Dit woord draagt de betekenis van tegenbewijs, weerlegging en berisping in zich. De uitgang in het Grieks toont aan dat het hier gaat om de resultaten van een proces, namelijk het proces van bewijzen leveren, oftewel weerleggen. Elk Bijbelwoord, omdat het door God is geademd, werkt dus dat proces uit in het leven van een mens. Het doel is hier niet het proces, maar het resultaat in het leven van de gelovige. Het Woord toont ons het plan van God. Daarbij legt het tevens de vinger op de gevoelige plek in ons leven waar we geen rekening houden met dat plan. Dat is de weerlegging die we hier tegenkomen.
Het gaat er hier dus niet om dat ik de Bijbel kan gebruiken om de ander mee om de oren te slaan, maar dat ikzelf door het Woord weerlegd word.
3. Verbeteren, oftewel correcties aanbrengen. Dit woord betekent 'in goede staat herstellen' oftewel de zaken 'weer rechtzetten'. De Bijbel zet bij mij de zaken dus weer recht, corrigeert mij.
4. Opvoeden in de gerechtigheid. Opvoeden heeft de betekenis van "training", "instructie" of "discipline". Het heeft niet zozeer de betekenis van straf in zich maar meer het trainen en daarmee het ontwikkelen van karakter, kracht, bekwaamheden enz. De training, die het Woord mij geeft heeft het doel Christus in mij tot openbaring te brengen. Het is dus de geestelijke groei door de werking van het Woord, zoals door Bijbelstudie e.d.

Uiteindelijk Doel Van De Bijbel
Het uiteindelijke doel van de Goddelijke inspiratie van het Woord vind je in vers 17: "Opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust." Als de Bijbel me troost is het met dit einddoel. Als ik vrede vind in het onderzoeken van Gods Woord, dan gaat het erom dat ik verander naar het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8: 28 & 29). Als het Woord me bepaalt bij Gods liefde, genade en zorg dan ligt het einddoel binnen Gods plan om me toe te rusten tot een leven van goede werken (Ef. 2: 10).
"Opdat de mens Gods volkomen zij" (2 Tim. 3: 17). Het einddoel van de inspiratie van de Schrift is dat de mens Gods perfect geschikt is voor zijn taak. Dat drukt dat woord "volkomen" uit. Het woord ‘volkomen’ heeft de betekenis in zich van "geschikt", "kompleet" of 'capabel' om het gevraagde ook daadwerkelijk te doen. Het wijst op het resultaat van een proces. "Perfect geschikt" is dus de mooiste vertaling.

Hoe Geschikt Maakt Het Door God Geademde Woord Ons?
Tot elk goed werk volkomen toegerust!’ Dit woord ‘toegerust’ heeft de betekenis van "toerusten", "volkomen voorzien van alles" of "volkomen aanleveren", zoals een wagen of schip met van alles en nog wat wordt uitgerust om een lange reis te kunnen maken. Zo zijn bv. de schepen van de kustwacht voorzien met van alles en nog wat om direct uit te rukken als andere schepen in nood zijn.
De uitdrukking "volkomen toegerust" geeft aan hoe iemand "volkomen geschikt" wordt. Een duidelijker vertaling is dan ook: "dat de mens Gods volkomen geschikt wordt voor elk goed werk door hem grondig toe te rusten." Uit de context ontdekken we dat deze uitrusting voortkomt uit het kennen van het Woord dat God geademd is.
De tijdsvorm van 'volkomen toegerust" is de voltooide tijd. Dat geeft dus aan dat dit het resultaat is van een proces. Het is dus het proces van groei dat ontstaat door dit onderzoek van het Woord.
Gods doel in het geven van Zijn Woord en ons doel in het onderzoeken en het kennen van dat Woord is dus om als perfect geschikte zonen van God 100 % toegerust te zijn voor de dienstbaarheid van genade, zoals die reddingsschepen uitvaren met alles erop en eraan om schepen in nood te redden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende