U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bidden Met Zekerheid

Filippensen 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Hiervan - een terugverwijzing en een heenwijzing.
Ten volle overtuigd – volle zekerheid
Ro 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus.
2Ti 1:12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan
overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
Tot - achris, Letterlijk: tot aan / Zelfde zinsbouw als vorig vers

Van Toen Tot Nu
In het vorige vers lazen we dat die gemeenschap aan dat blijde nieuws is vanaf de eerste dag tot nu toe. Die constructie ‘van toen tot nu’ kom je ook in dit vers weer tegen. ‘Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in jullie een goed werk is begonnen dit ten einde toe zal voortzetten tot op de dag van Christus Jezus.’ Het is dezelfde constructie ‘van toen tot dan’.

Voortzetten Of Beëindigen
Ik heb een hele tijd zitten worstelen op dat woord ‘voortzetten’, dat Paulus hier gebruikt in verband met het werk dat Christus zal voortzetten. Waarom? Nou, toen ik in de grondtekst ging kijken welk woord daar gebruikt wordt, dan wordt het op alle ander plaatsen vertaald met ‘voleindigen’ of ‘beëindigen’. Als ik nu in mijn gewone werk iets voortzet of ik beëindig nou juist dat werk dan kan je wel zeggen dat daar twee totaal verschillende handelingen worden uitgevoerd. Het één is letterlijk het totaal tegenovergestelde van het ander. Het gebruik hier van dit woord kwam ik echt niet uit.
Ik heb er behoorlijk wat theorieën op los gelaten. Ik wilde weten wat het nu op deze plek letterlijk betekende. Samen met Machtelt heb ik er behoorlijk over gediscussieerd wanneer ik weer dacht hier toch iets in te zien. Waarom gebruikt Paulus hier nu een woord dat letterlijk ‘beëindigen’ betekent terwijl de hele zin van begin tot het eind een voortgang aangeeft? God is een werk in ons allemaal begonnen, Hij is gestart met een werk. Hij heeft jou één gemaakt met de Persoon van Christus Jezus. Hij heeft jou mee opgewekt met Christus in Zijn opstanding. Hij heeft jou mee doen zitten in de hemelse met de opgestane Heer. Hij heeft jou het leven gegeven in Christus. Genade is jouw deel geworden. Dat werk gaat door tot op de dag van Christus Jezus. Tot op het moment dat Christus hier op aarde Zijn plaats zal innemen zal dat genadewerk van God in jou zich voortzetten. Het gaat dus door tot op dat moment, maar Gods Geest gebruikt hier niet per ongeluk dit woord dat letterlijk de betekenis heeft van ‘beëindigen’.

De Finishing Touch
Het is alsof God in deze tekst tegen jou en mij zegt: ‘Ik ben mijn genadewerk in jou begonnen, maar nu ben Ik bezig dat werk in jou te voleindigen.’ God is als het ware bezig met de finishing touch. Dat vind ik een hele bemoediging, een hele vertroosting.
Dat genadewerk aan jou en mij gaat door en eindigt tot op de dag van Christus. We kijken uit naar de dag van Christus en we roepen uit: ‘O Heer, wanneer zult U komen? Wanneer zal het plaatsvinden? Wanneer zal het eindelijk zover zijn?’ God zegt: ‘Ik leg de laatste hand aan Mijn werk, de laatste puzzelstukjes van je nieuwe leven zet Ik in elkaar. Ik kom zo!’. Wij zeggen: ‘O Heer, het is zo moeilijk Heer, ik maak zoveel strijd door’. De Heer zegt: ‘Ik kom zo, het duurt niet lang meer.’ Paulus spreekt in 2 Corinthe 4: 17 over de lichte last van verdrukking van maar een ogenblik die een alles ver te boven gaand gewicht van heerlijkheid bewerkt. Het is maar een last voor een ogenblik. Maar wat een toekomst hebben we! We mogen uitzien naar een alles ver te boven gaande heerlijkheid. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Die last, die strijd, die moeite, ja we maken het door. We kunnen dan soms gewoon echt niet meer verder. Maar toch, de Heer zegt: ‘Het is nog maar even, Ik kom zo en ondertussen maak Ik het genadewerk in jou af. Ik ben bezig met jou, Ik voleindig het totdat het helemaal volmaakt is’. Het is zo’n troost voor mij geworden toen ik ging proeven wat hier staat.

Absoluut Zeker
Paulus zegt hier: ‘Hiervan ben ik ten volle overtuigd’. Dat zijn die typische uitdrukkingen van Paulus. Hij is niet een beetje overtuigd. Hij is ten volle overtuigd dat God dat werk zal beëindigen tot op de dag van Christus. We hoeven daar dus helemaal niet aan te twijfelen. De Heer komt! Hij komt spoedig!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende