U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Opdat Vervuld Zou Worden

Hier volgen een aantal voorbeelden van vervulde profetieën:

1/ Profetie: Gehaat zonder reden.
Jesaja 49: 7 Zo zegt Yahweh, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers:
Psalm 7: 5 ik heb dien gered, die mij
zonder oorzaak benauwde!
Psalm 35: 19 Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij
om valse oorzaken vijanden zijn; noch wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten.
Psalm 69: 5 Die mij
zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd; die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden;
Psalm 109: 3 En met
hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Johannes 15: 24 Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

2/ Profetie: Verworpen door de leidslieden.
Psalm 118: 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden;
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 21: 42 Jezus zei tot hen: Hebben jullie nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
Lukas 20: 17 Maar Hij zag hen aan, en zei: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden
verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?
Johannes 7: 48 Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën?

3/ Profetie: Verraden door een vriend.
Psalm 41: 9 Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.
Psalm 55: 13 – 15 Want het is geen vijand, die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen; het is mijn hater niet, die
zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende! Wij, die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden; wij wandelden in gezelschap ten huize Gods.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 26: 21 – 25 En terwijl zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat één van u Mij verraden zal…… Judas, zijn verrader, antwoordde: Ik ben het toch niet, Rabbi?
Mattheus 26: 47 – 50 En terwijl Hij nog sprak, zie, daar was
Judas, én van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en oudsten des volks. En die Hem overleverde had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, die is het; grijpt Hem. En terstond trad hij op Jezus toe en zei: Wees gegroet, Rabbi, en hij kuste Hem. Maar Jezus zei tot hem: Vriend, waartoe ben jij hier?
Johannes 13: 18 Ik spreek niet van u allen; Ik weet, wie Ik heb uitgekozen; maar het Schriftwoord moet vervuld worden: Hij, die mijn brood eet, heeft
zijn hiel tegen Mij opgeheven.
Handelingen 1: 16 – 17 Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft aangaande
Judas die de gids is geweest van hen, die Jezus gevangen namen; want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen.

4/ Profetie: Verkocht voor dertig zilverstukken.
Zacharia 11: 12 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 26: 15 Hij zei: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.

5/ Profetie: Prijs voor het pottenbakkersveld.
Zacharia 11: 13 Maar Yahweh zei tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis van Yahweh de pottenbakker toegeworpen.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 7 En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen.

6/ Profetie: Verlaten door al Zijn volgelingen.
Zacharia 13: 7 Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van Yahweh Zebaoth; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 26: 31 – 56 Toen zei Jezus tot hen: Jullie zullen allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden….. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.
7/ Profetie: Op de kaak slaan.
Micha 5: 1 zij zullen den Rechter van Israel met de roede op het kinnebakken slaan.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 30 En zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermede op het hoofd.

8/ Profetie: Bespuwd.
Jesaja 50: 6 Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 26: 67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.
Mattheus 27: 30 En zij
spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermede op het hoofd.

9/ Profetie: Bespot.
Psalm 22: 7 – 8 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: Wentel het op Yahweh; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit.
Mattheus 27: 39 – 44 En de voorbijgangers
spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd…… Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten ….. Op dezelfde wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met Hem gekruisigd waren.

10/ Profetie: Geslagen.
Jesaja 50: 6 Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 26: 67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.
Mattheus 27: 26 – 30 Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij ….. En zij …… namen het riet en
sloegen Hem ermede op het hoofd.

11/ Profetie: Handen & voeten doorboord bij kruisiging.
Psalm 22: 16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen,
Johannes 19: 18 waar zij Hem
kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden een, en Jezus in het midden.
Johannes 19: 37 En weder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij
doorstoken hebben.
Johannes 20: 25 Indien ik
in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

12/ Profetie: Gestorven zonder een been te breken.
Exodus 12: 46 In een huis zal het [het Paaslam] gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken.
Psalm 34: 20 Hij behoedt al zijn
beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Johannes 19: 33 – 36 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit…. Want dit is geschied, opdat het Schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.

13/ Profetie: Dorst tijdens de voltrekking van het oordeel.
Psalm 22: 15 verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij neer.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Johannes 19: 28 Hierna zei Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!

14/ Profetie: Het geven van azijn ter lessing van de dorst.
Psalm 69: 21 Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 34 en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken.
15/ Profetie: Hij werd tot de criminelen gerekend.
Jesaja 53: 12 omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld,
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 38 Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.

16/ Profetie: Begraven met de rijken in zijn dood.
Jesaja 53: 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 27: 57 – 60 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was….. en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

17/ Profetie: Zijn dood voor de zonden van het volk.
Jesaja 53: 5 – 12 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar Yahweh heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen…… Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest….. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 1: 21 Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.
Markus 10: 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Johannes 1: 29 Zie, het lam Gods, dat
de zonde der wereld wegneemt.

18/ Profetie: Opgestaan uit de dood.
Jesaja 53: 10 Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Yahweh zal door zijn hand voortgang hebben.
Psalm 2: 7 Ik wil gewagen van het besluit van Yahweh: Hij sprak tot mij: Mijn zoon ben Jij; Ik heb u heden
verwekt.
Psalm 16: 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Mattheus 28: 5 – 7 Doch de engel antwoordde de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden.
Handelingen 13: 32 – 33 En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus
op te wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt.

19/ Profetie: Opgevaren naar de rechterhand van God.
Psalm 68: 18 Gij zijt opgevaren naar den hoge;
Psalm 110: 1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Adonai:
Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
Vervulling in het Nieuwe Verbond.
Lukas 24: 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.
Handelingen 1: 9 – 11 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij
opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
Handelingen 7: 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en
Jezus, staande ter rechterhand Gods,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg